1

CĂ AȘA-I ÎN TENIS

O firmă sfidează Primăria Râmnicului și pe locatarii din zona 1 Mai

„Consiliul Local a constatat că firma Sotil Sport SRL nu a respectat obligațiile din contractul privind concesionarea terenului în supraFață de circa 4000 metri pătrați pentru amenajarea și modernizarea Bazei Sportive 1 Mai (de lângă pasajul Dacia) ” Primăria Râmnicului a descoperit că firma nu a realizat împrejmuirea terenului cu panouri fonoabsorbante pe latura dinspre blocuri a terenului, nu a achitat suma 5.000 de euro, și nu a achitat cota de participare că tre primărie, de 1% din profitul brut raportat pentru anul 2005 ” conform caietului de sarcini care a stat la baza organizării licitației, firma Sotil Sport avea obligația săînceapăexecuția lucrărilor în termen de 12 luni de la data încheierii contractului, însă , până la această dată, aceasta nu a depus documentația în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrările obligatorii prevăzute în caietul de sarcini cât și în contract ” valoarea totalăa investițiilor prevăzute în caietul de sarcini era de 251.000 euro și trebuia realizatăîn termen de doi ani de la data obținerii autorizației de construire

 

După tensiunile apărute în ultimul timp între firma Parcomat și administrația publică locală, o altăcolaborare pe linia public – privat este pusăsub semnul întrebării. Mai zilele trecute, la inițiativa primarului Mircea Gutău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat un proiect de hotărâre prin care se constatănerespectarea unor clauze de că tre firma Sotil Sport SRL, în calitate de concesionar, a obligațiilor din contractul privind concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a terenului în supraFață de circa 4000 metri pătrați pentru amenajarea și modernizarea Bazei Sportive 1 Mai (de lângă pasajul Dacia). însă , consilierii au adoptat un amendament diferit de cel propus de primar: în loc de „săînceapăprocedurile de reziliere a contractului”, s-a decis ca „în termen de 90 de zile, concesionarul are obligația de a depune toate documentele necesare”.

 

Firma a fost înființatăcu câteva zile înaintea licitației

 

La sfârșitul lunii martie, viceprimarul Nicolae Dicu și Maria Feroiu, directorul executiv al Direcției de EvidențăPatrimoniu, Cadastru, Gospodărire Comunalădin cadrul Primăriei Râmnicului, au întocmit un raport prin care propuneau rezilierea contractului de concesionare a Bazei Sportive 1 Mai. În luna ianuarie 2005, consiliul local a aprobat concesionarea prin licitație publică a respectivului teren, în vederea amenajării și modernizării bazei sportive. Prețul de pornire a licitației a fost stabilit la 25 de euro/mp. Tot în aceeași lună, a fost aprobat studiul de oportunitate și caietul de sarcini privind concesionarea bazei sportive, iar în urma licitației organizate, a fost desemnatăcâștigă toare societatea Sotil Sport SRL. Contractul de concesiune nr. 1362 din 13 aprilie 2005 a fost încheiat de primărie, pe de o parte, și Ovidiu Ștefan Samfiroiu (reprezentantul Sotil Sport SRL), pe de altăparte. Firma Sotil Sport a fost înființatăcu câteva zile mai devreme de organizarea licitației, având în vedere că numărul de înregistrare la Registrul Comerțului poartănumărul J38/302/15.03.2005. Prețul concesiunii de 25 euro/mp este format din redevențăși o cotăde participare a concendentului de 1% din profitul brut realizat de concesionar, plata redevenței urmând a se face După finalizarea investițiilor prevăzute în contract. Cota de participare urma săfie calculatăla exercițiul financiar al fiecă rui an, pe baza datelor financiare înscrise în bilanțul contabil și trebuia viratăși trebuia viratăla bugetul local în termen de 10 zile de la expirarea termenului legal de depunere a bilanțului contabil. Precizăm că până la această dată, Sotil Sport nu a depus bilanțul contabil pentru anul 2005 în vederea calculării cotei de participare de 1%, deși cu adresa nr. 37.120/10.01.2007 concesionarul a fost somat săachite această cotă. În conformitate cu prevederile contractului de concesiune, firma Sotil Sport SRL era obligatăca în termen de 60 de zile de la data obținerii autorizației de construire, sărealizeze următoarele lucrări: împrejmuirea terenului, pe latura dinspre blocuri (aceasta urmând a se realiza cu panouri fonoabsorbante); parcarea prevăzutăîn certificatul de urbanism; iluminatul de perimetru; locul de joacă pentru copii impus prin certificatul de urbanism, cu acces liber 24 de ore din 24 de ore. Valoarea totalăa investițiilor prevăzute în caietul de sarcini era de 251.000 euro și trebuia realizatăîn termen de doi ani de la data obținerii autorizației de construire.

 

Firma Sotil Sport, indiferentăla avertismentele primarului

 

Conform caietului de sarcini care a stat la baza organizării licitației, firma Sotil Sport avea obligația săînceapăexecuția lucrărilor în termen de 12 luni de la data încheierii contractului. Or, până la această dată, aceasta nu a depus documentația în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrările obligatorii prevăzute în caietul de sarcini cât și în contract. Pentru nerealizarea în special a împrejmuirii terenului de sport pe latura dinspre blocuri cu panouri fonoabsorbante, Primăria Râmnicului a fost sesizatăde nenumărate ori de cetățenii din zonă, pentru disconfortul creat de activitățile sportive desfășurate în incinta bazei. În aceste condiții, primăria a somat societatea Sotil Sport sărealizeze aceste panouri până la data de 31 ianuarie 2007, obligație neîndeplinităpână în prezent. De asemenea, concesionarul era obligat ca în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, sădepunăcu titlu de garanție o sumăreprezentând redevența datoratăprimăriei pentru primul an, adică aproape 5.000 de euro. Totuși, După două somații trimise de Primăria Râmnicului, cei de la Sotil Sport s-au conformat și au achitat contravaloarea acestei garanții. Contractul poate fi reziliat doar După plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului (firma Sotil Sport SRL). „Având în vedere nerespectarea clauzelor contractuale, precum și faptul că deși în urma discuțiilor purtate de reprezentanții Sotil Sport SRL prin care li s-a solicitat un plan concret de măsuri pentru realizarea acestor clauze, acesta nu a fost depus, propunem rezilierea Contractului de concesiune nr. 1362/2005, încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și SC Sotil Sport SRL”, se menționeazăîn raportul semnat de viceprimarul Nicolae Dicu și directorul executiv Maria Feroiu. Primarul Mircea Gutău a semnat două adrese că tre firma Sotil Sport SRL prin care soma concesionarul sărespecte prevederile contractului de concesiune. Prima somație a fost datăîn luna noiembrie 2006, iar a doua în luna ianuarie 2007. Ambele au fost trimise la aceeași adresă: Strada Știrbei Vodănr. 6, bloc U3, scara A, ap. 5. În cuprinsul somației se preciza: „În vederea realizării și exploatării Bazei Sportive 1 Mai, aveți stabilite unele obligații pe care nu le-ați îndeplinit până la această dată, După cum urmează: nerealizarea împrejmuirii cu panouri fonoabsorbante pe latura dinspre blocuri a terenului; neachitarea în termenul de 90 de zile de la data încheierii contractului a sumei de 4.749 de euro, reprezentând garanția concesiunii (pentru neîndeplinirea acestei obligații ați mai fost somați și cu adresa nr. 8239/09.03.2006 la care nu ați dat curs); neachitarea cotei de participare că tre primărie, de 1% din profitul brut raportat pentru anul 2005”.