Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anularea licitației la Centrul de Expoziții că limănești

” Președintele Consiliului Județean și Primăria că limănești solicită

” valoarea ofertei depusăde câștigă torul licitației este aproape DUBLĂ Față de bugetul total aprobat pentru construcția Centrului Expozițional de la Seaca ” cel mai probabil se va decide amânarea datei de începere a lucrărilor și reluarea procedurilor de licitație ” lucrările de construcție nu vor începe mai devreme de toamna acestui an ” construcția acestui obiectiv trebuia săînceapăîn cursul acestei luni, iar valoarea totalăa investiției se ridica la suma de circa 7 milioane de euro

 

Cel mai mare proiect din județul Vâlcea cu finanțare de la Uniunea Europeană este, de câteva zile, în „time-out” După ce instituțiile administrației publice locale și județene se pregătesc săamâne data de începere a construcției. Este vorba de Centrul Expozițional de la Seaca – că limănești, un proiect clasat pe locul I în zona Olteniei la licitația organizatăde Agenția Regionalăde Dezvoltare Sud Veste în cursul anului 2005. Construcția acestui obiectiv trebuia săînceapăîn cursul acestei luni, iar valoarea totalăa investiției se ridica la suma de circa 7 milioane de euro. însă , Direcția de Integrare Europeană din Consiliul Județean Vâlcea a considerat pe bunădreptate că demararea acestui proiect trebuie amânatăîntrucât valoarea ofertei depusăde câștigă torul licitației este aproape DUBLĂ Față de bugetul total aprobat pentru construcția Centrului Expozițional de la Seaca. Raportul Direcției de Integrare Europeană va fi supus spre aprobare Consiliului Județean, care va decide amânarea datei de începere a lucrărilor și reluarea procedurilor de licitație. Asta înseamnă o amânare de cel puțin șase luni, ceea ce înseamnă că lucrările de construcție nu vor începe mai devreme de toamna acestui an.

 

Cinci milioane de euro în plus scoase „din burtă”

 

În data de 30 august 2006, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat anunțul privind lansarea licitației internaționale de lucrări, având termen limităde depunere a ofertelor data de 28 noiembrie 2006. În perioada 28 noiembrie 2006 – 2 martie 2007 s-a derulat procedura de evaluare a ofertelor primite în cadrul licitației internaționale de lucrări prevăzute în proiectul „Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia”. În cadrul sesiunii publice deschise au fost declarate admise toate ofertele primite, oferte care au fost evaluate din punct de vedere al eligibilității administrative, apoi din punct de vedere tehnic și financiar de că tre comitetul de evaluare special constituit în acest scop. Grila conform că reia s-a făcut evaluarea Financiară nu conținea decât clauze legate de corectitudinea calculelor aritmetice și existența discount-ului. Nu a existat nici un criteriu de comparare a ofertelor financiare între ele, per ansamblu sau detaliat pe devize de obiect, sau de comparare a ofertelor financiare cu proiectul tehnic realizat în cadrul maturizării proiectului, prin care săse facă o departajare a ofertanților sau săse puncteze bugetul alocat unui anumit obiect. În raportul întocmit de Carmen Alexandrescu, directorul Direcției de Integrare Europeană din Consiliul Județean Vâlcea se precizează: „Toate grilele de evaluare au fost de tipul DA sau NU, fărăa permite o analizăcomparativăa ofertelor. Urmare a acestui mod de evaluare Financiară a ofertelor, procesul de selectare a fost finalizat cu selectarea ofertantului care a îndeplinit criteriile de eligibilitate administrativăși criteriile tehnice, dar a că rui ofertădepășește bugetul aprobat al proiectului”. Întrucât valoarea ofertei selectate depășește cu mult plafoanele maxime acordate de Comisia Europeană prin Programul Phare 2004 – 2006, Ministerul Integrării Europene a solicitat Consiliului Județean Vâlcea majorarea contribuției care revine beneficiarului și partenerului cu suma de 5,6 milioane de euro. În această situație, Consiliul Județean Vâlcea împreunăcu Primăria că limănești au analizat următoarele opțiuni: identificarea unor resurse financiare care săacopere suma de 5,6 milioane de euro; renunțarea la finanțarea obiectivului de investiție a Programului Phare 2005 și identificarea altor programe de finanțare cu o contribuție a beneficiarilor mai mică sau egalăcu cea aprobatăde Consiliul Județean anul trecut; reluarea procedurii de licitație de că tre autoritatea contractantăpe baza solicitării celor doi parteneri. În urma analizării bugetelor celor două autorități, s-a constatat că fiecare autoritate poate suplimenta contribuția proprie cu un procent de maxim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile determinate din studiul de fezabilitate, neputându-se asigura decât parțial suma solicitatăde Ministerul Integrării Europene. Singurele instituții care pot solicita anularea procedurii de licitație autorității contractante și relansarea procedurii de achiziție pentru executarea lucrărilor de construcții – montaj sunt cele două autorități: Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al orașului că limănești, în situația în care nu pot asigura diferența rezultatăîn urma procesului de evaluare a ofertelor.

 

Ședințăde urgențăa Consiliului Județean

 

Luni, 19 martie, Consiliul Județean Vâlcea se va reuni într-o ședințăde urgențăpentru a aproba contribuția Consiliului Județean pentru asigurarea cheltuielilor eligibile în sumăde 375.000 de euro în vederea promovării și implementării proiectului Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia. De asemenea, se va aproba contribuția Consiliului Județean pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile în sumăde 570.000 de euro în vederea promovării și implementării aceluiași proiect. Totodatăse intenționeazămajorarea bugetului aprobat cu suma maximăde 120.000 de  euro, reprezentând 2% din valoarea eligibilăa proiectului, concomitent cu împuternicirea președintelui Dumitru Bușe de a solicita autorității contractante anularea licitației și inițierea demersurilor pentru relansarea procedurii de achiziție publică de lucrări prevăzute în proiect, pentru motivele expuse. În luna octombrie 2004, Ministerul Integrării Europene a lansat licitația de proiecte mari de infrastructurăregionalăîn cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică și Socială. Obiectivul general al programului a fost îmbunătățirea infrastructurii regionale în vederea sprijinirii creșterii economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investițiilor locale și/sau străine și prin crearea unor locuri de muncă durabile. În cadrul acestui program, la nivelul județului Vâlcea au fost depuse șapte proiecte, dintre care două – Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia și Reabilitarea infrastructurii generale și turistice în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu – au drept beneficiar Consiliul Județean Vâlcea. În urma sesiunilor de evaluare (regionalăși națională), proiectul a obținut un punctaj de 116 puncte dintr-un maxim de 130 de puncte, fiind primul clasat pe Regiunea Sud Vest Oltenia. Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia va avea o supraFață de aproximativ 5 hectare. La mijlocul anului trecut, s-a finalizat proiectul tehnic de execuție, proiect ce a fost realizat în colaborare cu Universitatea de ArhitecturăIon Mincu din București. Centrul va cuprinde un pavilion expozițional central, cu o supraFață de 6.471 de metri pătrați, o platformă expoziționalăîn aer liber, în supraFață de 2.250 de metri pătrați, adiacentăpavilionului expozițional, patru pavilioane expoziționale modulare în supraFață de 5.520 de metri pătrați. Vor mai fi incluse șase spații pentru expoziții și meșteșuguri populare, spații verzi, depozite și servicii. Complexul va mai cuprinde o salăde conferințe și congrese cu o capacitate de 2.500 de locuri.

Raul Pop