Acasă Arhiva 2 Sindicaliștii vor ca OLTCHIM săfie o companie integrată

Sindicaliștii vor ca OLTCHIM săfie o companie integrată

” Alături de conducerea combinatului chimic vâlcean,

” într-o scrisoare adresatăconducerii AVAS, Mihai Diculoiu, liderul Sindicatului Liber OLTCHIM, solicităurmătoarele: constituirea unei societăți mixte CET Govora – OLTCHIM – Uzinele Sodice Govora, astfel încât 30% din necesarul de energie electrică al OLTCHIM săse livreze direct prin circuitul electric existent la prețul de producție al CET Govora; constituirea unei societăți mixte Exploatare MinierăRm. Vâlcea – OLTCHIM – Uzinele Sodice Govora pentru asigurarea sării lichide; precum și preluarea de că tre OLTCHIM a pirolizei de la ARPECHIM Pitești, pentru a se asigura fluent și la prețul de producție necesarul de materie primăetilenăpentru producerea PVC

De mai mulți ani, conducerea OLTCHIM Râmnicu Vâlcea – în special directorul general, dr. ing. Constantin Roibu – fac eforturi susținute pentru crearea la Vâlcea a unei companii integrate, care săfie capabilăsăfacă Față cerințelor și concurenței acerbe care este pe piața internăși internațională. În cursul anului trecut, aceste eforturi s-au îndreptat cu predilecție că tre furnizorii de materii prime ai OLTCHIM. În acest sens, conducerea OLTCHIM a anunțat public, în cursul anului trecut, că dorește săcumpere sau săpreia societăți comerciale care furnizeazămaterii prime pentru OLTCHIM. Printre societățile aflate în vizorul conducerii OLTCHIM se numără: Arpechim Pitești (piroliza), Exploatarea MinierăRm. Vâlcea (sare) și CET Govora (energie electrică și termică ). Deocamdată, procedurile pentru preluarea acestor fabrici sunt extrem de greoaie, de vinăfiind autoritățile guvernamentale și cele județene, care se dovedesc incapabile săia o decizie rapidă. Ministerul Economiei, Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului și Consiliul Județean Vâlcea tărăgăneazăde luni de zile procedurile, fapt ceea ce împiedică ca OLTCHIM sădevinăo companie integrată. Iatăcă la aceste eforturi ale conducerii OLTCHIM se alăturăși cei peste 5.000 de salariați, membri ai Sindicatului Liber OLTCHIM, conștienți fiind de faptul că numai o societate comercialăputernică și integratăpoate săle asigure locuri de muncă și salarii decente.

Sindicatul vrea ca OLTCHIM săcumpere energia la prețul de 60 dolari/MWh

Marți, 22 ianuarie, președintele Sindicatul Liber OLTCHIM, Mihai Diculoiu, a transmis o scrisoare deschisăconducerii Autorității de Valorificare a Activelor Statului (președinte Teodor Atansiu) în care se precizeazăprintre altele următoarele: „Sindicatul dorește ca și în anul 2008 OLTCHIM săcontinue dezvoltarea ascendentăși acțiunile care vizeazăsalariații sănu genereze tensiuni sociale. În anul 2008 sunt în derulare acțiunile: negocierea conform prevederilor contractului colectiv de muncă a majorărilor drepturilor salariale cu aplicarea de la 1 ianuarie 2008; vânzarea ca active până pe 30 ianuarie 2008 a subunităților Avicola, Suinprod, FNC și Conservil. Sindicatul Liber OLTCHIM a apreciat, cu ocazia vizitei în OLTCHIM, din 6 februarie 2007, că sunteți adeptul dialogului pentru soluționarea problemelor specifice societății, atât în plan social, cât și privind strategia de dezvoltare pe viitor”. Pe de altăparte, Sindicatul Liber OLTCHIM solicitămajorarea drepturilor salariale cu 50% începând cu 1 ianuarie 2008 pentru salariații OLTCHIM. În aceste condiții, bugetul de venituri și cheltuieli 2008 la nivelul OLTCHIM va trebui săcuprindă: creșterea productivității muncii cu 50% prin punerea în funcțiune a noilor investiții; realizarea unei rate a profitului de 5%; creșterea cifrei de afaceri cu 70% Față de anul 2007; majorarea fondului de salarii cu 50% Față de anul 2007. Pentru realizarea acestor indicatori din bugetul de venituri și cheltuieli, Sindicatul Liber OLTCHIM considerăcă sunt necesare următoarele măsuri: achiziționarea celor 1.200.000 MW de energie electrică la prețul de 60 dolari/MW și nu la prețul de 84 dolari/MW, cât se plătește astăzi; constituirea unei societăți mixte CET Govora – OLTCHIM – Uzinele Sodice Govora, astfel încât 30% din necesarul de energie electrică al OLTCHIM săse livreze direct prin circuitul electric existent la prețul de producție al CET Govora; constituirea unei societăți mixte Exploatarea MinierăRm. Vâlcea – OLTCHIM – Uzinele Sodice Govora pentru asigurarea sării lichide; preluarea de că tre OLTCHIM a pirolizei de la ARPECHIM Pitești, pentru a se asigura fluent și la prețul de producție necesarul de materie primăetilenăpentru producerea PVC; urgentarea modifică rilor legislative pentru majorarea capitalului social al OLTCHIM prin conversia în acțiuni a datoriei că tre AVAS. însă , conform unei strategii a Consiliului de Administrație, OLTCHIM dorește săachiziționeze și CET Govora (împreunăcu USG și Primăria Râmnicului), precum și Exploatarea MinierăRâmnicu Vâlcea, care deține carierele de sare și calcar din județul Vâlcea. Dacă se va realiza acest lucru, OLTCHIM se poate considera independentădin punct de vedere al asigurării materiilor prime folosite în procesul de fabricație. În urmăcu trei luni, președintele CA de la OLTCHIM, dr. ing. Constantin Roibu, a trimis o scrisoare conducerii CET Govora în care anunțăcă OLTCHIM dorește săintre cu un aport de capital în CET Govora, pentru retehnologizarea acestuia, echivalent cu un pachet de acțiuni de 30% până la 60% din totalul acțiunilor. În prezent, conform prevederilor din Hotărârea de Guvern nr. 1005/2002, privind transferul cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al CET Govora în proprietatea privatăa județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean, capitalul social al CET Govora este deținut de județul Vâlcea în calitate de acționar unic, care își exercitătoate drepturile care decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean. Preluarea Petrochemicals de că tre OLTCHIM se va face printr-o tranzacție de vânzare – cumpărare și nu printr-un schimb de acțiuni. După preluarea instalației de piroliză, OLTCHIM intenționeazăretehnologizarea și creșterea capacității acesteia, de la 200.000 tone pe an etilenăla 300.000 tone pe an și estimeazăcostul acestor operațiuni la valoarea de peste 100 milioane de euro. În acest mod, se sperăcă OLTCHIM va deveni independentăîn asigurarea cu principalele materii prime, respectiv etilenăși propilenă. Urmare a propunerilor făcute de că tre conducerea OLTCHIM, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a acceptat sădemareze procedurile pentru ca partea de exploatare minierăa sării și a calcarului din zona județului Vâlcea, din cadrul Exploatării Miniere Râmnicu Vâlcea, care aparține Societății Naționale a Sării (SNS), săfie constituităca o entitate juridică distinctă, în cadrul că reia sădeținăparticipații atât OLTCHIM, cât și Uzinele Sodice Govora. În luna noiembrie din anul 2007, directorul general de la OLTCHIM, dr. ing. Constantin Roibu, s-a adresat printr-o scrisoare deschisătuturor marilor consumatori de sare lichidădin România, respectiv Uzinele Sodice Govora, UPSOM Ocna Mureș, Chimcomplex Borzești. Toate întreprinderile respective au fost invitate la constituirea unui consorțiu în scopul participării acestei entități ca ofertant, în procesul de privatizare al Societății Naționale a Sării. În eventualitatea privatizării Societății Naționale a Sării prin cumpărarea de că tre o persoanăterță, aceasta se va situa pe o poziție privilegiată, în sensul impunerii unor condiții contractuale dezavantajoase cumpărătorilor și în special prin stabilirea unor prețuri majorate nejustificat. Singurii afectați vor fi principalii consumatori (OLTCHIM, Uzinele Sodice Govora, UPSOM Ocna Mureș și Chimcomplex Borzești), deoarece, așa cum s-a întâmplat După fiecare privatizare, prețurile produselor comercializate de aceasta vor crește semnificativ. Conducerea OLTCHIM mai spune că privatizarea Societății Naționale a Sării trebuie făcutăpentru întreaga activitate, nu trebuie separatăsarea lichidăde exploatarea sării geme pentru că la sarea lichidăsunt unele probleme de mediu și nu este normal ca un investitor terț săachiziționeze partea bunăiar partea cu probleme săfie vândutăla consumatori.

„Clauze sociale” pentru personalul preluat de la fabricile agro-alimentare

Mihai Diculoiu, președintele Sindicatului Liber OLTCHIM, spune, în aceiași scrisoare adresatăpreședintelui AVAS, despre vânzarea activelor Conservil, Avicola, Suinprod, FNC Băbeni: „În conformitate cu prevederile art. 156 din contractul colectiv de muncă la nivelul OLTCHIM, a Legii 67/2006 vărugăm săcondiționați semnarea contractului de vânzare-cumpărare cu potențialul cumpărător al acestor active de încheierea unui protocol între viitorul proprietar și Sindicatul Liber Oltchim, respective Federația Sindicatelor Libere din Chimie și Petrochimie aprobat de AVAS, care săcuprindăclauze sociale pentru personalul preluat și măsuri pentru dezvoltarea obiectului de activitate al fiecă rei subunități. Văprezentăm anexat proiectele protocoalelor respective. Avem convingerea că dumneavoastrăveți sprijini acțiunea Sindicatului Liber OLTCHIM care reprezintăsolicitările salariaților OLTCHIM aprobate în Adunarea Generalăa Sindicatului Liber OLTCHIM din 10 ianuarie 2008. Vămulțumim și sperăm săgăsim înțelegerea necesarămenținerii liniștii sociale și asigurarea dezvoltării OLTCHIM pentru a se menține în topul firmelor cu renume din spațiul Uniunii Europene”. Miercuri, 30 ianuarie 2008, va avea loc licitația cu strigare pentru vânzarea activului „Fabrica de Conserve Râureni – Conservil”, prețul de pornire al licitației fiind de 18,16 milioane RON. În situația în care la licitație se prezintăun singur ofertant acceptat care oferăprețul de ofertăal activelor, acesta este declarat adjudecatar. În cazul în care nu se înregistreazăo ofertăde cumpărare mai mare sau egalăcu prețul de pornire al licitației, se vor organiza încă douălicitații, în interval de maximum 6 luni de la data primei licitații. Dacă nici După aceste proceduri nu se înregistreazăo ofertăde cumpărare mai mare sau egalăcu prețul de pornire al licitației, se declarăînchisăprocedura de licitație și se întocmește proces verbal de ședință, în care se consemneazăcă licitația va fi reluatănumai în condițiile în care comisia de licitație va primi un nou mandat din partea adunării generale a acționarilor de la OLTCHIM. Sumele obținute prin vânzarea activelor vor fi utilizate pentru stingerea debitelor societății Față de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Toate subunitățile OLTCHIM au realizat pierderi în primele trei luni din 2007 și în consecință, conducerea societății a oprit activitatea fermelor de porci și a Fabricii de Conserve Râureni, pe parcursul primului trimestru. Decizia de oprire a activității acestora a venit ca urmare a stocurilor ridicate de conserve și a scă derii prețului la carnea de porc, însă impactul asupra rezultatelor financiare ale OLTCHIM a fost unul minor. Săne aducem aminte că , între octombrie 2005 și ianuarie 2006, conducerea OLTCHIM a organizat mai multe licitații pentru vânzarea fabricii din Râureni, însă fărăsucces. Ca urmare a faptului că în dosarul de prezentare era menționat expres faptul că plata se face integral în termen de cinci zile lucrătoare, oferta a fost respinsăde că tre comisia de licitație, ca fiind neconformăcu cerințele dosarului de prezentare. Deoarece nu s-a mai primit nici o altăofertă, în 2006 comisia de licitație a hotărât săoprească procedura și sănu se mai publice anunțuri de licitație, fiind evident că în condițiile aprobate prin hotărârea acționarilor nu se va prezenta nici un ofertant. Tot la sfârșitul lunii ianuarie 2008 va avea loc licitația pentru vânzarea „în bloc” a următoarelor active din cadrul OLTCHIM: Complexul de Păsări „Avicola” – Băbeni, Fabrica de Nutrețuri Combinate FNC – Băbeni, și Complexul de Porci „Suinprod”. Toate aceste întreprinderi vor fi scoase la vânzare prin metoda licitației deschise cu strigare După regula licitației competitive. Trebuie săspunem că licitația va avea loc în data de 31 ianuarie 2008, la sediul OLTCHIM, iar prețul total de pornire a licitației va fi de 20,55 milioane RON. Taxa de participare la licitație pentru vânzarea Complexului de Păsări „Avicola” – Băbeni, Fabricii de Nutrețuri Combinate FNC – Băbeni, și Complexului de Porci „Suinprod” este de 5.000 RON. însă , OLTCHIM nu se aflăla prima tentativăde a scă pa de aceste patru active cu profil agro-alimentar din componența combinatului chimic vâlcean. În vara anului trecut, prima unitate din componența OLTCHIM care urma săfie „valorificată” era Fabrica de Conserve Râureni. Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea activului era stabilit la 24,4 milioane RON, iar garanția de participare la licitație era de 1,2 milioane RON. însă , conform precizărilor făcute de membrii comisiei de licitație nici un investitor nu a depus vreo ofertăde cumpărare până la data limită. În aceste condiții, licitația nu s-a mai organizat, cu toate că se cumpăraserăcaiete de sarcini din partea unor investitori. Probabil că prețul mult prea mare al Fabricii Conservil și instabilitatea juridică a terenului i-a alungat pe potențialii cumpărători. Tot anul trecut, conducerea SC Oltchim SA avea în vedere realizarea schimbului asupra următoarelor terenuri: Primăria Râmnicului oferea la schimb o supraFață de 18.400 mp aflatăîn proprietatea sa și care în prezent este ocupatăde Fabrica de Conserve Râureni – Conservil, iar OLTCHIM oferea la schimb o supraFață de teren de peste 23.500 mp, situatăîn Colonia Nuci, egal ca valoare cu terenul oferit de Primăria Râmnicului.

Radu Dumitrescu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.