Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primăriile cheltuiesc iresponsabil banul public

 Un raport al Curții de Conturi arată

NEREGULI. Un control al Curții de Conturi Vâlcea, efectuat în anul 2009 pentru 2008, relevăcă au fost descoperite mai multe nereguli în cheltuirea banului public la o serie de primării din județul nostru. Verifică rile au fost făcute în baza unor sesizări primite de instituția amintită, unele dintre ele confirmându-se total sau parțial.

Raportul aratăcă în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2009 au fost efectuate acțiuni de control /audit la 24 ordonatori de credite ai bugetelor locale. Astfel, urmeazăsăînceapă acțiuni de audit financiar la Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Orașului Berbești și primăriile comunelor Grădiștea, Ionești, Mateești și Laloșu. Primăriile comunelor Pietrari, Valea Mare și Mihăești vor fi și ele controlate în baza unor sesizări înaintate Curții de Conturi a României. Potrivit concluziilor documentului despre care aminteam, primăriile Mateești, Laloșu, Ionești, Stănești și Grădiștea au fost nevoite sărestituite conturile de execuție bugetarăpe anul 2008, deoarece nu întruneau condițiile legale pentru a putea fi examinate.

La Laloșu și Ionești au fost descoperite deficiențe grave legate de inventarierea patrimoniului, organizarea și conducerea evidențelor financiar contabile și întocmirea și raportarea situațiilor financiare, conturile de execuție au fost restituite pentru completare și refacere iar pentru persoanele în sarcina că rora s-a stabilit responsabilitatea acestor abateri s-a cerut suspendarea din funcție. Nici la Grădiștea și Stănești lucrurile nu au stat mai bine. Aici, au fost descoperite deficiențe în ceea ce privește aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor (organizarea și conducerea contabilității în partidădublă), s-a constatat inexistența unor registre contabile obligatorii așa cum prevede legea, conducerea necorespunzătoare a evidenței mijloacelor fixe și a celorlalte bunuri patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor instituției, necunoașterea situației reale a patrimoniului urmare a neefectuării inventarierii generale a întregului patrimoniu sau nerespectării dispozițiilor legale privind organizarea și efectuarea acestei operațiuni. De control nu au scă pat primăriile comunelor Păușești, Boișoara, Valea Mare. Astfel, la Păușești au fost stabilite venituri suplimentare în sumăde 89.974 lei ca urmare a neînregistrării și neurmăririi pentru încasare a veniturilor din amenzi ( 64.761 lei) și a altor debitori ai bugetului local din impozite, taxe ( 25.213 lei).

Abateri de la lege

Raportul Curții ne informeazăcă la Colegiului Tehnic Forestier Râmnicu Vâlcea s-au constatat abateri privind închirierea pe baza de contract a unui teren aflat în administrare. Este vorba de terenul închiriat farmaciei „CARITA” SRL Râmnicu Vâlcea, care a plătit chiria pentru o supraFață mai mică decât cea realăocupatăde construcția în cauză. Suma estimatăca nefiind încasatăla buget ca urmare a abaterilor de la lege este de 77.989 lei urmând a fi recuperatăde conducerea firmei. La Grupul Școlar Forestier Râmnicu Vâlcea au fost efectuate plați direct din încasări, evidențiate în registrul unic al cursanților școlii de conducă tori auto dar neînregistrate în contabilitate și pentru care, până la încheierea misiunii de audit, nu au fost prezentate documente justificative, valoarea stabilităfiind de 36.540 lei . De asemenea, au fost constatate o serie de cheltuieli nelegale la Colegiul Tehnic Forestier Râmnicu Vâlcea, primăriile comunelor Stănești, Valea Mare și Boișoara, Liceul Teoretic Grădiștea, prejudiciul estimat este de 29.659 lei . La Grupul Școlar Forestier Râmnicu Vâlcea s-a efectuat o platăilegalăcă tre societatea de distribuție a apei în 2008 în sumăde 9.583 lei urmare a stabilirii eronate a consumurilor lunare determinate în urma citirii aparatelor de măsură. Alte abateri financiar-contabile care nu au determinat producerea de prejudicii s-au înregistrat la Grupul Școlar „Antim Ivireanul” unde cheltuielile cu energia în sumăde 43.321 lei și cu salariile în sumăde 22.438 lei nu au fost evidențiate în contul de execuție în concordanțăcu înregistrările din contabilitate, deficiențăcare deși nu a determinat prejudicierea bugetului instituției a determinat potrivit concluziilor auditorului public extern denaturarea rezultatului patrimonial.

Astfel, la primăria comunei Budești s-a înregistrat eronat, direct pe cheltuieli suma de 100.873 lei , reprezentând investiții în curs, iar la Grupul Școlar „Antim Ivireanul”, încasările din chirii, ce constituiau venituri ale bugetului local, au fost depuse cu foaie de vărsământ în contul primăriei fără a mai fi înregistrate în evidența tehnic-operativăa instituției. De asemenea nu s-a mai ținut cont nici de faptul că , potrivit clauzelor contractuale, locatarii, în sumele plătite achitau și contravaloarea utilităților consumate ceea ce a dus la denaturarea raportărilor privind cheltuielile instituției. Probleme s-au descoperit și la Grădinița Traian unde foile colective de prezențăa copiilor în unitatea de învățământ nu au fost semnate de persoanele care au întocmit acest document, prezentând numeroase modificari neconfirmate prin semnătura persoanelor care le-au operat.

Probleme grave la Primăria Pietrari

Neregulile cele mai des întâlnite au fost legate de completarea necorespunzătoare a datelor în Matricola Fiscalăși Registrul de rol fiscal, neinițierea procedurilor de executare silităpentru toate pozițiile de debit care impuneau declanșarea acestora, neinventarierea contribuabililor de pe raza localității și a materiei impozabile deținute de aceștia, neluarea măsurilor prevăzute de lege privind depunerea de că tre toți contribuabilii a declarațiilor de impunere, neînregistrarea și neurmărirea în vederea încasării a debitelor datorate de contribuabilii din comunăpentru apa potabilăfurnizată, debite create la finele anului 2007, nestabilirea unor proceduri de control în ceea ce privește activitatea de constatare, înregistrare, urmărire și încasare a impozitelor și taxelor locale, nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de capital, care nu au condus la crearea de prejudicii s-a constatat la Colegiul Tehnic Forestier Rm. Vâlcea, unde au fost contractate lucrări pentru reabilitarea termică a atelierelor din școalăfără a avea asigurate la data contractării, sursele integrale de finanțare. Astfel la Grădinița Traian evidența tehnic-operativăa bunurilor materiale se ține în format electronic și nu s-a procedat la listarea fișelor de magazie de că tre administrator în perioada premergătoare începerii inventarierii și nici comisia de inventariere nu a solicitat aceste fișe.

S-a constatat faptul că listele de inventariere întocmite cuprind numai o parte a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar existente în patrimoniul instituției, în operațiune nu au fost cuprinse și unele posturi din activul și pasivul bilanțului – debitori, furnizori, materiale, investiții în curs de execuție. Deficiențe majore au fost descoperite și la Primăria Pietrari, urmare a sesizărilor înregistrate privind cheltuirea fondurilor alocate prin bugetul local. Au fost constatate plăți nejustificate în sumăde 80.411 lei, că tre o societate comercială cu care primăria avea contractate lucrări de construcții. Au fost acceptate la plată situații de lucrări conținând articole de deviz neexecutate, date nereale privind materialele utilizate, precum si înregistrarea de că tre constructor în facturile întocmite a TVA, deși acesta nu era plătitor de TVA.

Astfel, a fost sesizatăDirecția Generalăa Finanțelor Publice Vâlcea cu privire la societatea cu capital privat în cauză, asupra unor aspecte rezultate din examinarea documentelor depuse de aceasta la instituția verificatăpentru justificarea sumelor decontate. Suspiciunile referitoare la operațiunile privind TVA, la modul de înregistrare al materialelor aprovizionate și modul de înregistrare a veniturilor s-au dovedit întemeiate și au fost confirmate prin actul de inspecție fiscală. În toate cazurile, pentru valorificarea constatărilor înscrise în actele de control, au fost emise decizii remise spre executare conducerii entităților verificate pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilăsau fiscalăsau, dupăcaz, pentru stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor de recuperare a acestuia.