1

O VIAȚĂ DE CHIN PENTRU UN ACOPERIȘ DEASUPRA CAPULUI

” O familie a rămas pe drumuri, După ce judecă toarea Mariana Vârgăle-a cumpărat casa

NEDREPTATE. Familia Croitoru doarme sub cerul liber de 8 ani, După ce a fost datăafarădin apartamentul în care locuia, în urma unei executări judecă torești ce nu avea suport în realitate. Procedurile de evacuare au fost demarate în momentul în care trei indivizi, pe care soții Croitoru spun că nu i-au văzut niciodată, pretindeau că aceștia le datoreazăo sumăimensăde bani. Mai mult decât atât, imobilul în care locuiau a fost cumpărat, ilegal, de judecă toarea Mariana Vârgă, care, spun gurile rele, a profitat de drama celor doi soți. Cu toate că Valentina și Crinu Croitoru au reușit săobținăîn instanțănulitatea absolutăa actului de adjudecare, precum și al celui de executare silită, magistrații nu au ținut seama de hotărâre, refuzând săaplice legea în litera și spiritul ei. Așa se face că și în acest moment, oamenii, deși au dreptatea în buzunar, dorm în continuare pe unde apucă , trăind o viațăde câine.

Valentina și Crinu Croitoru au rămas pe drumuri După ce au trecut prin supliciile unor procese lungi și dure, care au demonstrat că justiția este inconsecventă, oarbă, surdăși mută.

Calvarul celor doi râmniceni a început în anul 2001 când soții Croitoru au fost nevoiți săse prezinte în instanțăpentru plata unei presupuse sume de bani pe care trebuiau s-o plătească unor indivizi pe care, spun ei, nici măcar nu-i cunoșteau.

Valentina Croitoru ne-a declarat că i-a văzut pe cei trei indivizi care-i pretindeau bani – 2.200 de mărci germane și 450 de dolari – doar în ziua în care au intrat peste ea în casă. Gheorghe Dumitru, Narcis Ștefan și Eugen Tițu, susține femeia, au obligat-o săle returneze suma pe care susțineau că le-o datorează, sub amenințare. „Mi-au spus că dacă nu le dau banii mi se va întâmpla ceva rău. Le-am răspuns că nu pot săle dau acești bani că ci nu i-am împrumutat niciodatăși nu-i cunosc. M-au obligat săîntocmesc o minutăprin care sărecunosc că le datorez bani. Am făcut-o de frică „ , ne-a mărturisit femeia. Ea povestește că cei trei bărbați i-au confiscat atât ei, cât și soțului actele de identitate, motivând că vor avea nevoie de ele până în momentul în care li se vor restitui banii. Paradoxal, deși nu existau acte elocvente care sădovedească existența acestui împrumut, un an mai târziu familia Croitoru a fost datăîn judecatăși, în primăfază, instanța dăcâștig de cauzăcelor trei bărbați, obligându-i pe soții Croitoru săplătească suma pretinsăde aceștia. Au urmat 8 ani lungi de judecată, în care familia Croitoru a strâns peste 140 de dosare, suficiente pentru a face dovada coșmarului trăit.

Noroc de judecător

La foarte puțin timp După începerea proceselor, au început formalitățile de executare silită, puse în aplicare de executorul judecă toresc Constantin Răducă . Imediat După demararea acestor formalități, Crinu și Valentina Croitoru au făcut recurs la Curtea de Apel Pitești, cerând revizuirea hotărârii de executare silită. Deși pe rolul instanței de judecatăera un dosar în desfășurare, procedura de executare silităa continuat, executorul judecă toresc grăbindu-se parcă sălase cât mai repede pe drumuri familia Croitoru.

La foarte puțin timp de la evacuarea din locuințăa familiei Croitoru, a fost organizată, la foc rapid, o licitație, care, surpriză, a fost câștigată de nimeni alta decât judecă toarea Mariana Vârgă, care a achiziționat apartamentul la prețul de 405 milioane lei vechi. Gurile rele spun că judecă toarea, pe atunci, nou venităîn municipiu din Bălcești, era foarte nerăbdătoare să-și găsească un apartament mai ieftin și bine poziționat. Tot pe la colțuri se vorbește că magistratul aflase de litigiul în care erau implicați soții Croitoru și despre posibilitatea cumpărării acestui imobil, la licitație, la un preț de nimic. Din actul de adjudecare, încheiat în data de 29 iulie 2003, aflăm: „Prezentul act de adjudecare se înființeazăpentru adjudecatarul Mariana Vârgă, cu domiciliul în orașul Bălcești, județul Vâlcea, că reia i s-a vândut imobilul în cauzăla prețul de 405 milioane lei vechi”. Menționăm că judecă torul a reușit săachite costul apartamentului, în urma unui credit deschis la filiala CEC Rm. Vâlcea, pe care aceasta îl obține anterior desfășurării licitației. Ciudat, nu?

Aberațiile legii

Dintr-un recurs întocmit în data de 21 septembrie 2004, aflăm că vâlcenii lăsați pe drumuri au contestat executarea silităasupra apartamentului și suspendarea executări silite până la soluționarea contestației depuse de ei. „Am fost datăafarădin casăprintr-o cerere de evacuare absolut abuzivăși nelegalăși fără săexiste un ordin definitiv de evacuare, care săconfere dreptul legal al executorului ca săne dea afarădin casă. Ca dovadăa acestui lucru, Curtea de Apel Pitești ne-a și admis recursul”, a declarat femeia.

După lupte îndelungate și epuizante cu justiția, soții Croitoru au reușit săobțină, din partea magistraților, o decizie care arată, limpede ca lumina zilei că decizia de executare silităși, implicit, cea de scoatere la licitație a imobilului, este lovităde nulitate. Acest lucru a fost posibil deoarece la momentul executării nu a existat un ordin de evacuare definitiv, iar achiziționarea apartamentului de că tre judecă toarea Mariana Vârgăs-a făcut în condițiile în care imobilul se afla în litigiu până la eliberarea unei decizii definitive și irevocabile în acest sens. Și mai grav decât atât, conform Codului Civil în vigoare, articolul 1308, care spune că „sub pedeapsăde nulitate nu se pot face adjudecă ri, nici direct, nici prin persoane interpuse” și articolul 1309 care aratăcă „judecă torii și supleanții, membrii ministerului public și avocații nu se pot face cesionari de drepturi litigioase, care sunt de competența tribunalului județean în a că rui razăteritorialăîși exercităfuncțiunile lor sub pedeapsa de nulitate speze și daune -interese”, judecă toarea Mariana Vârgănu ar fi avut dreptul legal săcumpere proprietatea ce a aparținut soților Croitoru.

Actul de adjudecare, lovit de nulitate absolută

Cel mai mare act de dreptate s-a făcut de în data de 27 mai 2004 de Curtea de Apel Piteși, care printr-o decizie civilă, nr. 1102\A spune negru pe alb că instanța de judecatăanterioarăcare a judecat cazul Croitoru s-a înșelat în momentul în care a decis ca fiind legalăachiziționarea de că tre judecă torul Mariana Vârgăa apartamentului ce le-a aparținut. „Analizând apelul, în limita motivelor invocate se apreciazăca întemeiat pentru argumentele ce urmează: Primul motiv de nulitate se referea la lipsa mențiunilor din conținutul procesului verbal de licitație, acelea ce priveau titlul executoriu în puterea că ruia s-a pornit executarea și a numelui creditorului urmăritor, iar cel de-al doilea motiv se referăla încă lcarea normelor imperative cuprinse în art.1309 Cod Civil, ce reglementeazăinterdicția de a cumpăra drepturi litigioase de o anumităcategorie de persoane, printre care se numărămagistrații. Analizând cu prioritate cel de-al doilea motiv de nulitate al actului de adjudecare prevăzut de art.1309 Cod Civil, se reține că , magistraților le este interzis de a cumpăra drepturi litigioase care sunt de competența tribunalului în a că rui razăteritorialăîși exercităcompetența. Interdicția reglementatăde textul de lege enunțat se referăla drepturi cu caracter litigios și la o anumităcategorie de persoane care nu le pot cumpăra, urmărindu-se pe această cale apărarea demnității lor, respectiv a categoriilor profesionale din care fac parte. Cu privire la caracterul litigios definit de art1403 Cod Civil ca fiind un drept contestat, în legăturăcu părțile care au intrat în conflict de interese sau ori ce alt drept ce face obiectul unui proces. Apartamentul ce a făcut obiectul vânzării silite imobiliare a devenit un bun litigios deoarece asupra lui s-a purtat un proces în faza executării silite, pe raza Tribunalului Vâlcea, unde pârâta îndeplinește funcția de judecă tor. Restrângerea dreptului litigios făcutăde instanțădoar la cesiunea de creanță, ca modalitate de transmitere a unei creanțe este greșită, întrucât sintagma folosităde legiuitor, aceea de «cesiune» are ca semnificație transmiterea orică rui drept, fie de creanță, fie real, în cursul unui proces. Ori, este știut faptul că procesul nu se terminăodatăcu pronunțarea hotărârii și continuăpână la realizarea dreptului confirmat prin actul jurisdicțional, în faza de executare silită, fiind aplicate regulile de judecatăpe fond, dacă nu se prevede altfel. Potrivit acestor argumente, dreptul în cauză, transmis prin actul de adjudecare este unul cu caracter litigios, dobândit de că tre Mariana Vârgăîn cadrul unei vânzări silite, contrar dispozițiilor imperative prevăzute de art.1309 Cod Civil, ce sancționeazăactul încheiat cu încă lcarea acestor norme, cu nulitate absolută. Așadar, instanța admite apelul lui Crinu Croitoru și Valentina Croitoru și schimbăîn tot sentința, în sensul că admite acțiunea și constatănulitatea absolutăa actului de adjudecare încheiat în data de 29 iulie 2003 de executorul judecă toresc Constantin Răducă . Sentința este definitivă”.

„O sămurim pe străzi, ca niște câini!”

Cu toate că instanțele de judecatăau înclinat dreptatea în favoarea lor, soții Croitoru nu au reușit să-și obțină, din nou, așa cum era normal, drepturile depline asupra proprietății lor. Ei au fost batjocoriți de oamenii legii, purtați ani de zile prin sălile de judecată, strigând, permanent, că adevărul este de partea lor. ÃŽn momentul în care au primit din partea Curții de Apel Pitești decizia care făcea referire la faptul că a fost desființat actul de adjudecare, ce a fost declarat nul, soții Croitoru au cerut executorului judecă toresc sprijinul pentru a fi repuși în drepturi, însăniciunul nu a vrut să-i ajute, motivând, șocant, că „din motive de colegialitate și prietene preferăsăse abțină”. Ca urmare a opțiunii aberante a celor care aveau, în mână, toate pârghiile legale să-i repunăîn drepturi, familia Croitoru a rămas sădoarmăsub cerul liber. Valentina Croitoru ne-a mărturisit că din clipa în care a fost datăafarădin locuința în care locuia a trăit un adevărat calvar. Declarațiile femeii cu privire la chinurile prin care a trecut După ce a rămas pe drumuri, sunt de-a dreptul uluitoare. Ea povestește, cu lacrimi în ochi, că a fost nevoităsădoarmăîn uscă toriile blocurilor, pe ciment. „Dormeam iepurește, de frică că ne dau afarălocatarii. Ne întindeam pe ciment și trebuia săurinăm în borcane. A fost cumplit. Am luptat cu toate puterile săse facă dreptate, s-a făcut, dar noi tot pe drumuri suntem. Simt că nu mai pot continua așa. Și eu și soțul meu suntem extrem de bolnavi și singurul nostru venit este de 8 milioane lei vechi, din care trebuie săne cumpăram, în fiecare lună, o plasăde medicamente”, ne-a spus femeia. ÃŽnainte de a locui în uscă toriile blocurilor, familia Croitoru a stat într-o casădărăpănatăîn Vlădești, unde povestesc ei, erau nevoiți săconviețuiască cu șerpii și șobolanii. „Eram bucuroși că avem un acoperiș deasupra capului, oricât de insalubrăar fi fost locuința”, a mai spus Valentina. O vreme, au dormit pe băncile din parcul Zăvoi și se spălau din apa de ploaie adunatăîn vreun șanț. Lupta cu justiția le-a slăbit puterile și sunt convinși că nimeni nu-și va face milăde ei săle dea o că măruță, pe undeva, oricât de mică , unde săpoatătrăi liniștiți până la sfârșitul vieții. până acum, au făcut zeci de demersuri săobținăo locuințăsocială, dar nimeni nu vrea săle asculte durerea. „O sămurim pe străzi, ca niște câini! Asta ne este soarta. Nu cred că ni se va mai face dreptate”, a conchis ea în hohote de plâns.

Citiți în numărul viitor:

Alte ilegalități comise de cei care ar trebui săvegheze la respectarea legii. Magistrați și executori, avocați și procurori și-au dat mâna pentru a servi grupuri de interese obscure.