Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

În Primăria Bujoreni domnește haosul

” Serviciul de protecție socială este la pământ

NEPĂSARE. Potrivit declarațiilor directorului coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vâlcea, Ionela Bîcă , de la începutul anului în curs și până -n prezent, instituția pe care o conduce a efectuat o serie de controale la primăriile din județ, pe teme variate. În rândurile ce urmează, vom face referire la aspectele sesizate la Primăria Bujoreni, unde au fost descoperite probleme legate, în principal, de desfășurarea necorespunzătoare a Serviciului de asistență Socialădin cadrul instituțiilor mai sus menționate, dar și altele pe care le vom detalia pe parcursul articolului.

La Primăria Bujoreni, aflăm de la directorul ITM, cele mai importante obiective controlate au fost cele legate de respectarea prevederilor legale privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență Socială, verificarea monitorizării asistenților personali ai persoanelor cu handicap de că tre personalul cu atribuții de asistență socialădin cadrul instituției dar și a modului în care asistenții personali și-au dus la îndeplinire sarcinile din fișa postului. „S-au controlat, de asemenea, statele de platăcu privire la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor acordate celor care renunțăla plata unui asistent personal precum și efectuarea plății altor drepturi sociale. Trebuie menționat că verificarea s-a făcut, în teren, cu organele de poliție, la domiciliul asistenților personali și al persoanelor care dețin certificat de încadrare cu handicap”, ne-a declarat Ionela Bîcă . În urma controlului amintit, s-a stabilit că în comuna Bujoreni există244 de persoane care dețin certificat de încadrare în grad de handicap – copii și adulți – dintr-un număr de 4.341 locuitori. În ceea ce privește organizarea și funcționarea Serviciului de asistență Socialădin cadrul Primăriei Bujoreni, au fost constatate următoarele aspecte, în urma verifică rii documentației existente: în regulamentul de organizare și funcționare al primăriei nu au fost identificate informații privind funcționarea Compartimentului de Autoritate Tutelarăși Asistența Socială, deși serviciul a fost aprobat în organigrama instituției. De altfel, s-a mai descoperit că atribuțiile din cadrul compartimentului despre care văinformam, nu au fost actualizate, în conformitate cu legislația în vigoare. „În cadrul acestui compartiment își desfășoarăactivitatea o singurăpersoană, cu studii medii, ocupând postul de referent asistent social, clasa III, grad profesional principal, treapta I. În urma analizei fișei de post a asistentului social din cadrul Primăriei Bujoreni s-a constatat faptul că aceasta nu a fost revizuită, actualizatăși completatăcu atribuțiile specifice postului în conformitate cu legislația în vigoare. La data efectuării controlului, se aflau în plată21 de dosare de asistent personal din care 14 pentru copii și 7 pentru adulți. În evidența primăriei se aflau și 15 dosare cu contracte individuale de muncă suspendate temporar pentru concediul de creștere al copilului.

Abateri de la lege

În plus, mai trebuie menționat că la angajare, 13 dintre asistenții personali nu au anexat la dosare caziere judiciare pentru a face dovada săvârșirii unei infracțiuni care ar conduce la incompatibilitatea exercitării profesiei și că 33% din dosarele asistenților personali nu conțin documente medicale din care sărezulte o stare de sănătate corespunzătoare, atestatăde medicul de familie sau în baza unui examen medical de specialitate. Fișele de sănătate existente la dosare nu conțin toate avize psihiatrice și psihologice, iar în unele cazuri toate examenele medicale dintr-o fișăpoartăsemnătura și parafa medicului de familie. „Fișele de sănătate nu conțin număr de înregistrare și data eliberării. A fost identificat un singur asistent personal care a fost evaluat psihologic. Angajamentul, ca act adițional la contractul individual de muncă , prin care asistentul personal își asumărăspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav nu se regăsește la niciun dosar. Pentru 12 cazuri existăun angajament prin care asistentul personal își asumăresponsabilitatea de a presta activitățile de îngrijire a persoanei cu handicap grav”, a ținut săprecizeze directorul coordonator al ITM. Ionela Bîcă ne-a mai spus că la dosarele asistenților personali care presteazăactivități și serviciu pentru copiii cu handicap grav nu s-au regăsit planuri individuale. Controlul a mai scos la ivealăși faptul că salariatul cu atribuții de asistență socialădin cadrul Primăriei Bujoreni nu efectueazăcontroale, așa cum cere legea, periodice asupra activității asistenților personali și nu prezintăconsiliului local rapoarte semestriale privind modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul individual de muncă și în fișa postului. „S-a constatat că la 19 dosare de asistent personal sunt anexate că rțile de muncă , ultima completare fiind efectuatăîn luna februarie 2009 După ultima indexare a salariului. Doi asistenți personali nu au că rți de muncă anexate la dosare. În plus, nu au fost prezentate documente din care sărezulte că se procedeazăla instruirea periodică a asistenților personali, conform prevederilor legale. Mai mult decât atât, asistenții personali nu au beneficiat de concediul anual de odihnăsau de indemnizația echivalentăcu salariul net al asistentului personal sau de găzduirea persoanei cu handicap grav într-un centru respiro, potrivit legii. În patru cazuri nu se regăsesc anchete sociale, acestea se efectueazănumai la angajare și nu se revizuiesc periodic, iar șapte anchete sociale nu conțin propuneri referitoare la încadrarea de asistent personal”, ne-a informat directorul ITM.

Documente făcute în bătaie de joc

În urma verifică rii dosarelor de alocație complementarăși alocație de susținere pentru familia monoparentalăs-au constatat următoarele: nu au fost anexate cererile prin care se solicităacordarea alocației complementare/alocației de susținere pentru familia monoparentală, acestea fiind transmise că tre Direcția de Muncă și Protecție SocialăVâlcea, nu a fost anexat livretul de familie, iar în șapte dintre cazuri nu sunt anexate certificate de încadrare în grad de handicap, conform că rora persoana cu handicap poate beneficia de anumite prestații sociale. Menționăm că în dosarele de ajutor social nu se regăsesc acte de venituri și nici nu s-a procedat la reactualizarea periodică a actelor de venituri existente, adeverințele AJOFM nu au fost reactualizate periodic, iar la stabilirea cuantumului ajutorului social nu au fost calculate valori din munci ocazionale. „Am mai descoperit că nu au fost puse la dispoziție documente din care săreiasăcă persoana aptăde muncă a efectuat orele în folosul comunității și că nu se regăsesc anexate dispoziții de stabilire/modificare a cuantumului ajutorului social. În urma verifică rilor în teren la domiciliul asistenților personali și al persoanelor care dețin certificat de încadrare cu handicap am avut surpriza să-i găsim pe mulți dintre ei la domiciliu și nici reprezentanții legali ai acestora. Din discuțiile purtate cu vecinii, a rezultat ca aceștia sunt plecați din localitate, drepturile aferente indemnizației de însoțitor fiind ridicate de că tre alte persoane doar în baza copiilor de pe buletinele lor de identitate fără a exista împuterniciri legale”, ne-a declarat Bîcă .

Concluziile controlului

În urma evaluării din teren a persoanelor cu handicap din comuna Bujoreni s-a constatat că existăgrupuri de populație al că ror standard de viațăeste foarte ridicat comparativ cu ocupațiile și veniturile declarate. În ceea ce privește organizarea și funcționarea Serviciului de asistență Socialădin cadrul Primăriei Bujoreni s-a constatat, la data efectuării misiunii de inspecției, că , deși acest serviciu este cuprins în organigramă, activitatea este organizatăsub forma unui Compartiment de Autoritate Tutelarăși asistență Socială, aflat în subordinea secretarului comunei, acesta nefiind acreditat de că tre Direcția de Muncă și Protecție SocialăVâlcea săfurnizeze servicii sociale. Așa cum văinformam în rândurile de mai sus, în urma verifică rilor privind modul în care s-a efectuat plata unor drepturi sociale de că tre Primăria Bujoreni pentru persoanele ce dețin certificate de încadrare în grad de handicap, a familiilor acestora și a asistenților personali, echipa de inspecție a constatat deficiențe în documentele întocmite în vederea acordării prestațiilor. Astfel, echipa de inspecție a acordat consiliere angajaților cu atribuții de asistență socialădin cadrul Primăriei Bujoreni și a formulat recomandări a că ror îndeplinire va fi monitorizată. Așadar s-a dispus revizuirea și completarea fișei de post a asistentului social din cadrul Primăriei Bujoreni, cu atribuțiile specifice postului în conformitate cu legislația în vigoare, întocmirea contractelor individuale de munca ale însoțitorilor, săse realizeze pe perioadădeterminată, în funcție de data valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap, atât la adulți cât și la copii și întocmirea fișei postului și a unui nou contract individual de muncă pentru asistentul personal care a fost suspendat pentru o perioadăde doi ani. De asemenea, s-a decis efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali de că tre salariatul cu atribuții de asistență socialădin cadrul primăriei, dar și instruirea periodică a asistenților personali. „În cazul reprezentanților legali ai beneficiarilor încadrați în gradul grav de handicap, care nu au fost găsiți la domiciliu, în timpul realizării misiunii de inspecție, se va proceda la recuperarea indemnizației de însoțitor pentru luna iunie 2009. De asemenea, drepturile aferente indemnizației de însoțitor trebuie ridicate numai de titularul acestora, iar împuternicirea legalăse poate face numai în cazurile când acesta lipsește motivat”, a conchis directorul coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.