Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Comunicat de presă

 

La nivelul Uniunii Europene, datorităpresiunilor crescânde asupra resurselor de apăs-au promovat instrumente legislative pentru protecția și managementul durabil al acestora. Dintre aceste instrumente cel mai important îl reprezintăDirectiva Cadru care definește apa ca un patrimoniu care trebuie protejat, tratat și conservat ca atare. Acquis-ul comunitar reprezintăansamblul de drepturi și obligații comune ce se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene

Obligațiile agenților economici

Legea Apelor art 17 utilizatorii de apăau următoarele obligații:

” Săadopte tehnologii de producție cu cerințe de apăreduse și cât mai puțin poluante, săreducă poluanții evacuați odatăcu apele uzate și sărecupereze substanțele utile conținute în apele uzate și în nămoluri.

” să asigure realizarea, întreținerea și exploatarea stațiilor și instalațiilor de tratare a calității apelor la capacitatea autorizată, săurmărească eficiența acestora prin analize de laborator și săintervinăoperativ pentru încadrarea indicatorilor de emisie în limitele admise pentru evacuarea apelor uzate.

” Sărespecte cu strictețe disciplina și normele tehnologice în activitățile de producție care folosesc apa și evacueazăape uzate, precum și în instalațiile de prelucrare a calității apelor.

Epurarea și evacuarea apelor uzate urbane

Apele uzate urbane care intrăîn rețelele de canalizare trebuie săîndeplinească unele calități minime, drept pentru care trebuie săfie preepurate, După care se vor epura în stații centralizate monitorizate corespunzător, înainte de a fi evacuate în receptori naturali.

” Epurare terțiară, pentru toate evacuările ce provin din aglomerările umane cu peste 10.000 lei, până la data de 31 decembrie 2015.

” Epurare biologică , pentru toate evacuările ce provin din aglomerări umane cuprinse intre 2.000 și 10.000 lei, până la data de 31 decembrie 2018.

Obiectivele pre-tratării apei industriale sunt:

” Săîmpiedice agenții industriali sădeverseze apa uzatăindustrialăcare conține poluanți biologici și fizico-chimici peste capacitatea de epurare a instalațiilor municipale.

” Săprotejeze stația de epurare de potențiale degradări produse de apa uzatăneepurată, incluzând explozii, incendii. Săîmbunătățească calitatea reziduurilor și nămolului pentru a putea fi folosite în scopuri utile.

Pre-tratarea este destinată :

” săreducă nivelul poluanților deversați de agenții industriali și de alte surse nemenajere în rețeaua de canalizare a orașului.

” săreducă cantitatea de poluanți ce ajunge în mediul înconjurător prin apa uzată, săprevinătrecerea poluanților netratați în stația de epurare. Având în vedere cele menționate mai sus privind conservarea ecosistemului și cerințelor comunității europene se impune aplicarea principiului „poluatorul plătește”. Conform principiului „poluatorul plătește”, poluatorul este obligat săsuporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau săplătească pentru pagubele provocate de poluare. Instituirea principiului poluatorul plătește asigurăreflectarea în tariful pentru apele uzate a costurilor de epurare, incluzând costurile asociate poluării, degradării resurselor și prejudicierii mediului. O cale simplăpentru evitarea costurilor datorate plăților suplimentare pentru încă rcă rile peste valorile admise este preepurarea apelor uzate deversate în sistemul municipal de canalizare.

Îinând cont de acest principiu și de faptul că nu este normal ca poluatorul săplătească același preț pentru metrul cub de apăuzatăca și un utilizator casnic, s-a stabilit un model de calcul a tarifelor diferențiate. Cheltuielile ce se efectueazăsuplimentar în vederea epurării apelor uzate ce prezintăîncă rcă ri de poluanți ce depășesc limitele admise prin legislația în vigoare se regăsesc în tarifele diferențiate.

În funcție de încă rcă rile și debitele apei uzate, poluatorii au fost împărțiți în 2 grupe de risc astfel:

” Grupa l de risc – cuprinde agenții economici care deverseazăape uzate cu un conținut de CBO5 mai mare decât utilizatorii casnici, precum și un conținut de poluanți chimici generali:

” Grupa II de risc – cuprinde agenții economici care deverseazăape uzate cu un conținut de CBO5 ridicat precum și un conținut de poluanți chimici specifici și toxici. În urma elaborării fișei de fundamentare, tarifele stabilite sunt de 0,24 ron/mc pentru grupa l de risc, respectiv 0.45 ron/mc pentru grupa II de risc ( sub tarifele europene). Tarifele mai sus menționate au fost aprobate de că tre ANRSC prin avizul numărul 2791 din 16.05.2008 și de că tre Consiliul Local prin HOTARÂREA 207/55 din 31/07/08, acestea aplicându-se începând cu luna august 2008. Ca urmare a introducerii noilor tarife se așteaptăo reducere a încă rcă rilor cu poluanți a apelor uzate deversate de că tre agenții economici monitorizați în rețeaua de canalizare a orașului. Scopul aplică rii acestor tarife diferențiate este acela de a determina poluatorii săreducă încă rcă rile apelor uzate deversate în rețeaua de canalizare a orașului, iar acestea sunt în concordanțăcu principiului „poluatorul plătește”. La data de 17 decembrie 2009, lucrările executate în cadrul Contractului „REABILITAREA STAÎIEI DE EPURARE DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCE” nr.2004/RO/16/P/PE/002-03 au fost recepționate de că tre Beneficiarul Final al Proiectului, S.C. ACVARIM S.A. În prezent stația se aflăîn probe tehnologice, în vederea obținerii parametrilor stabiliți în contract. La sfârșitul probelor tehnologice, tarifele diferențiate se vor actualiza conform noilor parametri de funcționare ai stației de epurare.