Acasă Arhiva 2 Când nu are ce face, vulpea își bagăpureci în cojoc

Când nu are ce face, vulpea își bagăpureci în cojoc

 O „SPP-istă” de jupân, ne-a dat în judecată

 

Ziarul nostru a militat și militeazăpermanent pentru instaurarea democrației până și în cel mai mic ungher al vieții sociale, economice și politice. Pe acest fond, pentru bunul mers al activității din toate domeniile care trebuie conduse de oameni de specialitate, cu experiențăprofesionalăacumulatăprin vechimea în funcție și competenți, adresăm critici tuturor managerilor care nu au nicio legăturăcu funcția în care au fost propulsați pe criterii politice, semnalând opiniei publice prezența în scaunele manageriale a celor care au primit tantiema, în afara criteriului competenței și valorii. Cu toții știm că unul din principiile cerut a fi imperios respectat, dorințăa tinerilor care au murit la Revoluție, a fost tocmai aceasta, competența și valoare. Care valoare crește odatăcu numărul anilor! Cu ceva timp în urmă, am criticat numirea unor activiști de partid în funcții manageriale, propagandiști sau lipitori de afișe electorale, iar reacția opiniei publice a fost în concordanțăcu semnalul nostru, mai puțin atitudinea conducă torilor partidului vizat, care, interpelați ca săle putem cunoaște viziunea promovării, ne-au și declarat că „așa vrem noi și așa se va și face”. Dintre cei pe care i-am nominalizat ca fiind nemeritat promovați, numai o individănecunoscutăîn politicul social-democrat, dar bine cunoscutăde un conducă tor PSD-ist, că ruia i-a devenit „SPP-istă”, prin campanii, în județ, ne-a acționat în judecată, prin aceasta, sfidând ridicolul.

Nu dorim săne victimizăm și nici nu ne temem de proces, dar publică m acum acțiunea acesteia de chemare în judecată, pentru ca opinia publică săafle de impostura ei, când se laudăcu efemere și incomplete calități. Colegii săi de partid, care nu o prea cunosc ca factor politic activ și rutinat, cu vechime, în cadrul social-democrației vâlcene, o știu de anul trecut, numai ca „însoțitoare” a unui șef de-al lor, ce s-a implicat, fără săi-o cearănimeni și fără nicio calitate, în rezolvarea situației familiale menționatăde reclamantăîn acțiune, situație ce i-a prezentat-o șefului culent, în afara realității și adevărului. Ne vedem obligați, de situația pe care a creat-o, de a face dezvăluiri surprinzătoare despre această Ivan Carmen – Bălănucă și despre omul care o susține, fățiși, împotriva vocilor potrivnice din partid și pe care mahărul politic și-a făcut-o „SPP-ista”, din motive numai de ei cunoscute. Opinia publică trebuie săcunoască adevărul, iar noi vom obține afirmarea adevărului și în instanța de judecată.

” Romeo POPESCU

 

 

Domnule președinte

 

Subsemnata IVAN BEATRICE CARMEN ELENA domiciliatăîn mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, …….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la sediul Cabinetului de avocat…….., chem în judecatăși personal la interogatoriu pe pârâtul ROMEO POPESCU – Redactor Șef în cadrul publicației „Vocea Vâlcii” cu sediul redacției în Rm. Vâlcea, și Trustul (?! – n.r.) Vocea Vâlcii, în subsidiar, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța:

– săobligați pârâtul la plata unor despăgubiri materiale reprezentând prejudiciul material și moral ce mi-a fost cauzat prin apariția articolelor publicate.

 

În fapt, așa cum bine știm, jurnaliștii au sarcina de a comunica informații și idei, asupra chestiunilor de interes general, iar publicul are dreptul de a le primi. Ori, prin articolele publicate în ziarul local pârâtul Romeo Popescu a încă lcat art. 88 și art. 91 cu trimitere la art. 69 din Legea presei nr. 3/1974 care prin prevederile sale stipuleazăclar că „Libertatea presei nu poate fi folosităîn scopuri potrivnice drepturilor și intereselor legitime ale persoanei fizice”, precum și faptul că sunt interzise a fi publicate conform literei h și j din aceeași lege – „materiale care cuprind date sau fapte neadevărate, de naturăa vătăma interesele legitime și a știrbi demnitatea, onoarea sau reputația unei persoane, prestigiul său social sau profesional”.

Astfel, acuzația acestuia cum că subsemnata nu am pregătirea profesionalănecesară și experiența în domeniu, precum și faptul că nu aș fi recunoscutăpolitic, neștiindu-se de când am venit la PSD (martie 2008?) sunt nefondate.

După cum și afirmația „directoratul este o că ciulămult prea mare pentru lipsa de experiențăși de nestăpânire” constituie doar câteva dintre acuzele nefondate ale numitului (doar cele care se puteau reproduce), urmând ca restul săse atașeze la dosarul cauzei la momentul la care se va administra probatoriul. Menționez că sunt absolventa unei facultăți în economie, cu specializare în domeniu, iar până în anul 2008 am fost angajată la Energomontaj având o vechime în muncă trecutăîn cartea de muncă de 8 ani (adăugându-se la vechime și cei 4 ani de facultate rezultând astfel nu mai puțin de 12), nici într-un caz cât s-a vehiculat de că tre numitul Romeo Popescu în editorialul în care îmi denigreazăimaginea prezentând de fiecare datăeronat adevărul. Am plecat din cadrul instituției Energomontaj în urma scandalului iscat datorităaccidentului de muncă al tatălui meu Ivan Gheorghe care a rămas invalid. Conform adresei nr. 19582/04.12.2007, întocmităde Spitalul Județean de UrgențăVâlcea, tatăl meu a suferit un traumatism la coloana cervicalăcu fracturăC2, traumatism cranio-cerebral și fracturăde gambăstângă. Ancheta desfășuratăulterior de reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, a stabilit că „sunt întrunite condițiile legale pentru ca evenimentul săfie înregistrat ca accident de muncă „, dar pentru încă lcarea reglementărilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă , în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, Sucursala Energomontaj a fost „sancționată” contravențional doar cu avertisment, făcând dumnealui în așa fel încât deși autoritățile au stabilit că este vorba despre un accident de muncă , tatăl meu nu a fost sprijinit de nimeni pentru a-și trata afecțiunile suferite. Între timp datorităacestor fapte între mine și directorul de la Energomontaj au existat mai multe certuri și amenințări, fiind silită, anul trecut, sărenunț la postul pe care îl ocupam în cadrul societății.

Ulterior m-am angajat la ARR Vâlcea. Fiind o membrăactivăa PSD (din data de 20.04.2007) am primit o recomandare semnatăde Președintele Organizației Județene Vâlcea, Ion Cîlea în data de 11.02.2009 pentru a fi propusăîn funcția de director executiv al ARR Vâlcea, pentru ca în baza activității desfășurate în cadrul unității am fost propusăpentru a participa la un concurs în vederea ocupării funcției de director ARR. această propunere a fost semnatăși aprobatăde Președintele PSD Vâlcea, dr. ing. Ion Cîlea și sen. Dorel Juncan, în data de 24.03.2009. În urma rezultatelor obținute la Concursul organizat de ARR în data de 30.03.2009 și începând cu data de 13.04.2009 am fost încadratăcu contract de muncă pe o perioadăde muncă determinatăîn funcția de inspector de specialitate gradul III (S) la serviciul Monitorizare și Control.

Ulterior am fost delegatăpe o perioadăde 60 de zile la Agenția ARR Vâlcea pentru exercitarea temporarăa unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu. Deși toate cele relatate mai sus pot fi demonstrate – cu înscrisuri în original și martori atât de la ARR Vâlcea cât și de la ARR București – fiind conforme cu realitatea, imaginea mea este puternic afectatăde publicațiile apărute, fiindu-mi batjocorit numele, onestitatea profesionalăși imaginea publică . Ba mai mult, cei din cadrul trustului mi-au inventat cariera prin aberațiile lor defăimătoare din articolele scrise. Orice act de injustiție făcut prin presăvis-a-vis de persoane particulare care implică nerespectarea Codului deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român de Presăconduce la infracțiuni de presăși ca atare trebuie angajată răspunderea ziaristului în solidar cu trustul Vocea Vâlcii. Fațăde cele invederate, îmi întemeiez cererea în baza art. 998 Cod civil, orice faptăa omului, care cauzeazăaltuia prejudiciu, obligăpe acela din a că rui greșeala s-a ocazionat, a-l repara. Temeiul legal al obligării pârâtului la plata daunelor morale îl reprezintădispozițiile art. 998-999 Cod Civil, norme ce reglementeazărăspunderea civilădelictuală, constând în obligarea unei persoane de a repara prejudiciul cauzat alteia pentru o faptăilicită.

Din redactarea art. 998 Cod Civil, în conformitate cu care „orice faptăa omului care cauzeazăaltuia prejudiciu, obligăpe acela din a că rui greșealăs-a ocazionat, a-l repara”, rezultăcă textul nu face distincție în privința naturii patrimoniale sau nepatrimoniale a prejudiciului. Nici din economia art. 999 Cod Civil nu se poate deduce asemenea distincție, ceea ce impune concluzia că prejudiciul nepatrimonial constituie, ca și cel patrimonial un element structural al răspunderii civile delictuale, alături de fapta ilicită, culpa autorului și de raportul de cauzalitate între fapta și prejudiciu. Repararea integralăa prejudiciului reprezintăprincipiul de bazăal răspunderii civile delictuale, consacrat de dispozițiile art. 998 Cod Civil, în termeni preciși și cuprinzători, ce evoca neîndoielnic ideea reparării daunei în totalitatea sa, fără nici o restrângere sau limitare în raport de natura intrinsecă a acestuia. Prejudiciile nepatrimoniale, denumite și daune morale, constituie acele consecințe dăunătoare care nu pot fi evaluate în bani, deci cu conținut neeconomic și care rezultădin atingerile și încă lcă rile drepturilor personale nepatrimoniale. Asemenea consecințe pot fi durerile fizice și psihice, atingerile aduse onoarei, cinstei, demnității, prestigiului sau reputației unei persoane etc.

Deși cuantificarea prejudiciului moral nu este supusăunor criterii legale de determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplică rii criteriilor referitoare la consecințele negative suferite de cei în cauză, în plan fizic, psihic și afectiv, importanța valorilor lezate, măsurăîn care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecințele vătămării, etc.

Toate aceste criterii se subordoneazăconotației aprecierii rezonabile, pe o bazăechitabilă, corespunzătoare prejudiciului real și efectiv produs.

În drept: art. 998, art. 999 Cod civil.

Cu mulțumiri,

IVAN BEATRICE CARMEN ELENA

Prin av. Cimpoeru Luminița

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.