Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea are nevoie de agenţi de securitate

Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale de execuție, vacante, de agent de securitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii medii;
– atestat de agent de pază eliberat de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Concursul se va organiza astfel: 26 ianuarie 2016, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 02 februarie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 05 februarie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, str. Maior V Popescu nr. 8, tel. 0250/711.910.