Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Se caută muncitori la Primăria Ocnele Mari

Primăria Oraşului Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacante, de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului Administrarea domeniului public.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. (….)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii generale;
– vechime – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
19 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae. (…)

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 53, judeţul Vâlcea, telefon 0250/772.043.