Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PRIMĂRIA VÂLCEA angajează HINGHERI

Direcţia Administrării Domeniului Public (ADP) din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de hingheri (muncitor necalificat), pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului gestionare câini fără stăpân.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: condiţii de studii: studii generale; condiţii de vechime: fără.

Concursul se va organiza astfel: în data de 07 martie 2016, ora 16:00: data limită de depunerea dosarelor; 14 martie 2016, ora 08:00: proba practică; 18 martie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Primăriei Râmnicu Vâlcea. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Direcţia Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea, str. Eroilor, nr. 5, bl. A17, parter, telefon: 0250/734.271.