Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: valceaturistica.ro

Primăria Horezu caută agenţi turistici, ghid turistic şi director

Foto: valceaturistica.roPrimăria Horezu, județul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, la Centrul Național de Informare şi Promovare Turistică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Horezu, astfel:

– Director, gradul II;

– Inspector de specialitate I (agent turistic);

– Inspector de specialitate II (agent turistic);

– Referent I (ghid turistic).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Director: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul geografie/turism; vechime: minimum 9 ani în specialitatea studiilor; cunoştinţe de limba engleză/franceză, nivel avansat, atestate cu certificat; absolvent al unui curs de agent de turism absolvit cu Certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.; vechime minimum 3 ani într-o funcţie de conducere; cunoştinţe de operare calculator, dovedite cu documente.

Inspector de specialitate I (agent turistic): studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; vechime: minimum 5 ani vechime; absolvent al unui curs de agent de turism absolvit cu certificat de calificare profesională recunoscut de M.M F.P.S.P.V. şi M.E.N.; cunoştinţe de limba engleză/franceză nivel mediu; cunoştinţe de operare calculator.

Inspector de specialitate II (agent turistic): studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă respective studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; vechime: minimum 3 ani vechime; cunoştinţe de limba engleză/franceză nivel mediu; cunoştinţe de operare calculator.

Referent I (ghid turistic): studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime: minimum 5 ani vechime în muncă; cunoştinţe de limba engleză/franceză nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
08 ianuarie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
22 ianuarie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.

Detalii şi relaţii se pot obține la sediul Primăriei oraşului Horezu, județul Vâlcea cu sediul în Str. 1 Decembrie, nr. 7, telefon: 0250/860.190, int. 112.