Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENȚIE! Clădirile și terenurile neîngrijite din RÂMNICU VÂLCEA vor fi supraimpozitate!

Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost deja publicat și acesta prevede clauze precise în ceea ce privește clădirile și terenurile neîngrijite, dar mai ales ce trebuie să facă în perioada imediat următoare proprietarii acestora.

Conform regulamentului, Primăria Râmnicului trimite somații în perioada 15 februarie – 15 octombrie proprietarilor de clădiri și terenuri neîngrijite.

Publicăm, în continuare, o parte din Regulament, care detaliază procedurile în cazul clădirilor și terenurilor neîngrijite.

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

ART. 10. Identificarea clădirilor neîngrijite cu stare tehnică nesatisfăcătoare se va face în urma verificărilor şi constatărilor pe teren prin completarea Notei tehnice de constatare a clădirilor neîngrijite.

ART. 11. Nota tehnică de constatare a clădirilor neîngrijite se întocmeşte de către reprezentanţii Poliţiei Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea – Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal și reprezentanții Direcției Urbanism, respectiv funcționarii din cadrul direcției cu atribuții specifice de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire pentru fiecare zonă. Notele tehnice de constatare se vor întocmi în urma sesizărilor transmise de cetăţeni, de instituţii abilitate (Direcţia Judeţeană de Cultură, Inspectoratul Teritorial în Construcţii, etc.) sau la autosesizare

ART. 11¹. Pentru clădirile neîngrijite la care s-au stabilit punctaje totale de minim 30 puncte, se solicită prin adrese transmise la Direcția Economico-Financiară din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, datele de identificare a proprietarilor acestor clădiri, persoane fizice sau juridice (nume, prenume și adrese de domiciliu pentru persoane fizice, nume și adrese sedii sociale pentru persoane juridice).

ART. 12. Proprietarii clădirilor pentru care s-au întocmit Note tehnice de constatare a clădirilor neîngrijite, în urma cărora s-a stabilit că prezintă o stare nesatisfăcătoare, vor fi somaţi ca în termen de 120 de zile lucrătoare să ia măsurile care se impun pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere/ reparare necesare. Termenul de 120 de zile lucrătoare se poate prelungi cu încă 60 de zile dacă proprietarii somaţi vor înștiința Poliţia Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea – Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal despre obținerea unui Certificat de urbanism, în cazul în care lucrările de reparații necesare nu se încadrează în prevederile art. 11 din Legea nr. 50/1991. Somațiile pot fi trimise în perioada 15 februarie – 15 octombrie.

ART. 13. Dacă proprietarii somaţi au efectuat lucrările necesare, vor înștiința Poliţia Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea – Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal despre finalizarea lucrărilor. Lucrările efectuate în baza unei autorizaţii de construire se vor considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţia de construire şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor.

În urma înștiințării transmise de proprietari privind finalizarea lucrărilor, pentru lucrările care potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991 se pot executa fără autorizaţie de construire, reprezentanții Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea – Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal și reprezentanții Direcției Urbanism, respectiv funcționarii din cadrul direcției cu atribuții specifice de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire pentru fiecare zonă, vor întocmi o nouă notă tehnică de constatare a clădirilor neîngrijite, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, iar dacă încadrarea stabilește tot o stare tehnică nesatisfăcătoare, se va aplica măsura supraimpozitării.

ART. 14. În situația în care proprietarul/proprietarii somați au obținut o autorizație de construire, după comunicarea somației, și au anunțat începerea lucrărilor, măsura supraimpozitării se suspendă pe perioada de valabilitate a autorizației de construire cu condiția obținerii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

ART. 15. După întocmire, în termen de 15 zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 11, Nota tehnică de constatare a clădirilor neîngrijite se transmite Direcţiei Economico-Financiare din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea. Direcția Economico-Financiară va supune aprobării Consiliului Local proiectele de majorare a impozitelor, individual, pentru fiecare clădire în parte.

B. TERENURI NEÎNGRIJITE

ART. 16. Proprietarii terenurilor, sunt obligați, conform reglementărilor legale în vigoare, să asigure cultivarea acestora și protecția solului.

ART. 17. Fișa de evaluare privind aspectul terenului, în procente, este stabilită de către reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea, în urma întocmirii “Notei tehnice de constatare a terenurilor neîngrijite” – model prezentat în Anexa nr. 2.

ART. 18. Se stabilește punctajul total conform specificațiilor precizate în Anexa 2, în raport cu starea terenului, atestat pe baza fișei de evaluare din nota tehnică de constatare.

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA TERENURILOR NEÎNGRIJITE

ART. 19. Identificarea terenurilor neîngrijite se va face în urma verificărilor şi constatărilor pe teren prin completarea Notei tehnice de constatare – Anexa 2.

ART. 20. Nota tehnică de constatare a terenurilor neîngrijite se întocmeşte de către reprezentanţii Serviciului Corp Control Primar – Inspectori Zonali. Notele de constatare se vor întocmi în urma sesizărilor transmise de cetăţeni, de instituții abilitate (Direcţia Judeţeană de Cultură, Inspectoratul Teritorial în Construcţii, etc.) sau la autosesizare.

ART. 21. Identificarea proprietarilor și a terenurilor neîngrijite, se va face în urma verificărilor și constatărilor pe teren, de către persoanele stabilite la art.17, pe baza datelor din registrul agricol, a informațiilor puse la dispoziție de către Direcția Economico-Financiară și/sau alte instituții abilitate.

CAP. 3. STABILIREA IMPOZITULUI MAJORAT

ART. 22. Nivelul impozitului majorat se stabileşte prin Hotărărea Consiliului Local.

ART. 23. În baza prevederilor Codului Fiscal şi a Hotărârii Consiliului Local pentru stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul următor, în cazul clădirilor și terenurilor stabilite ca fiind neîngrijite se poate aplica majorarea impozitului.

ART. 24. Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, individual pentru fiecare clădire și teren în parte, şi se aplică tuturor proprietarilor din imobil începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea.

ART. 25. Hotărârea Consiliului Local, Decizia de impunere a impozitului majorat pentru clădirea neîngrijită şi Nota tehnică de constatare se transmite proprietarului/proprietarilor cladirii/tronsonului de clădire, prin grija Direcţiei Economico-Financiare din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.