Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANGAJĂRI la Consiliul Judeţean VÂLCEA

În data de 6 iulie a.c., la orele 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, va avea loc concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Managementul Calităţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.

Cei interesaţi de acest post trebuie să ştie că dosarul de înscriere, care se poate depune până în data de 24 iunie 2015 la registratura CJ Vâlcea, trebuie să conţină obligatoriu: formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările ulterioare; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazier judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, în data de 6 iulie 2015, ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 8 iulie 2015, ora 12,00 – interviul. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

O altă cerinţă este şi vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.

Bibliografia pentru concursul de ocupare a postului aferent funcţiei publice vacante pentru care se organizează concursul, va fi afişată la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea şi pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea -www.cjvalcea.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0250/732901, interior 121 şi 112.