Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VALCEA: Mii de pensionari au cerut recalcularea pensiei

Astăzi, 26 ianuarie 2023,  au avut loc întâlnirile lunare de lucru ale membrilor Colegiului Prefectural și Comisiei de Dialog Social Vâlcea, sub conducerea prefectului județului Vâlcea, Mihai Oprea.  Reuniunea Colegiului Prefectural a avut pe ordinea de zi următoarele subiecte:

 • Raportul privind activitatea Casei Județene de Pensii Vâlcea, prezentat de către Magdalena Vasilache, director executiv – Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea;
 • Tematica și subiectele de pe ordinea de zi a ședințelor lunare ale Colegiului Prefectural, prezentat de către Laurențiu Papa, șef serviciu – Instituția Prefectului județului Vâlcea.

            În ședinţa ordinară a Comisiei de Dialog Social Vâlcea au avut loc dezbateri pe următoarele teme:

 • “Patronatele și dialogul economico-social. Reflecții și perspective ale antreprenoriatului pentru anul 2023”, subiect prezentat de către George Rotaru, președintele Confederaţiei Patronale a Industriei Serviciilor şi Comerţului din România CPISC, Filiala Vâlcea;
 • „Regulamentul-cadru  privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social” la nivelul județului Vâlcea, material susținut de către Laurențiu Papa, șef serviciu – Instituţia Prefectului Judeţul Vâlcea.

            În cadrul întrevederii Comisiei de Dialog Social Vâlcea s-a discutat despre modalitățile în care se poate efectua plata de către angajator, a asigurării medicale private, precum și posibilitatea legală a decontării din impozitul pe profit, a unei părți din asigurările medicale ale salariaților. De asemenea, discuțiile au vizat și menționarea în contractul individual de muncă atât a dreptului cât şi a obligației salariaților privind formarea profesională oferită de angajator.

            Potrivit raportului Casei Județene de Pensii Vâlcea pentru anul 2022, prezentat în cadrul reuniunii Colegiului Prefectural de către directorul executiv al instituției – Magdalena Vasilache, situația la nivelul județului Vâlcea se prezintă astfel:

            Situația dosarelor de pensionare și a cererilor de recalculare soluționate în intervalul 01.01.2022-31.12.2022, la nivelul județului Vâlcea, se prezintă astfel:

 • dosare de pensii (cazuri noi) – 4794
 • cereri de recalculare a pensiilor – 8824, dintre care au fost soluționate 8491 de cereri.

            Evoluția numărului de pensionari și a pensiei medii în intervalul 01.01.2022-30.12.2022 este următoarea:

Categoria de pensionari31.12.2022
 Număr pensiiPensia medie
I. TIP PENSIE
1. Limita de vârsta71.4262011
2. Anticipată812.352
3. Anticipată parțială1.3561.805
4. lnvaliditate12.404835
5. Urmași10.952844
6. Pensii sector agricol4003678
7. Pensii IOVR18193
8. lndemnizații veterani de război472123
9. lndemnizație minim garantată – sector stat28124368
10. Luptători ai Revoluției Române din decembrie 1989521814
11. lndemnizații Legea 309/20022.20294
12. lndemnizații Legea 189/2000258486
13. lndemnizații Decret Lege 118/19901901.734

            În perioada 01.01.2022-31.12.2022 au fost recalculate din oficiu 1432 pensii pentru trecerea de la pensie anticipată, pensie anticipată parțială și pensie de invaliditate la pensie pentru limita de vârstă.

            Tot în această perioadă au fost recalculate conform dispozitivului Deciziei Curții Constituționale a Romaniei nr. 702 din 31.10.2019 referitoare la indicele de corecție prevăzut la art. 170 din legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 393 pensii.

            Până la data de 31 decembrie 2022 au fost evaluate un număr de 56.192 dosare din aproximativ 100.000 dosare.

            În anul 2022 s-a asigurat plata integrală și la termen a pensionarilor aflați în evidență la nivelul județului Vâlcea în suma totala de 1.945.316.976 lei.

            Pentru protejarea puterii de cumpărare a pensiilor/pensionarilor, în anul 2022 a fost continuată măsura de acordare a indemnizației sociale pentru pensionari, astfel încât, împreună cu cuantumul pensiei, să nu fie sub valoarea de 1000 lei. De aceste drepturi au beneficiat un număr de 28.124 de pensionari vâlceni.

            În perioada ianuarie-decembrie 2022 s-au achitat ajutoare de deces pentru un număr de 4.901 de solicitări în sumă totală de 28.820.916 lei.

            În aplicarea prevederilor Regulamentelor europene referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială, Casa Județeană de Pensii Vâlcea stabilește și plătește pensii comunitare persoanelor cu domiciliul/rezidență în țări ale Uniunii Europene și care au desfășurat activitate/au fost asigurați în România.

            Situația acordării drepturilor de pensie comunitară, de la integrarea României în Uniunea Europeană și până la data de 31.12.2022, este următoarea: din 284 de dosare de pensie depuse, au fost soluționate 267. Pe lângă prelucrarea dosarelor noi de înscriere la pensie, se mai efectuează și alte lucrări: întocmirea formularului atestat privind cariera de asigurat în România E 205-RO, a formularului de comunicare/solicitare de informații E 001, recalcularea drepturilor de pensie și emiterea deciziilor de suspendare a plății pensiei, iar volumul de muncă afectat acestor operațiuni, nu se reflectă în numărul dosarelor soluționate, fiind complementar celui necesar la soluționarea cererilor la care s-a făcut referire anterior.

                 Potrivit Casei de Pensii Vâlcea, în ceea ce privește activitatea referitoare la accidentele de muncă și bolile profesionale din cursul anului 2022, în județul Vâlcea au fost înregistrate:

 • accidente de muncă comunicate – 84 cazuri
 • accidente de muncă confirmate – 77 cazuri
 • accidente cu incapacitate de muncă – 51 cazuri
 • accidente cu invaliditate – 3 cazuri
 • accidente cu deces – 1 caz
 • accidente de traseu – 11 cazuri
 • boli profesionale comunicate de DSP – 0
 • verificarea și întocmirea documentelor privind acordarea prestațiilor medicale
 • întocmirea documentelor pentru decontarea cheltuielilor de reabilitare medicală în  valoare de 68.701 lei;
 • decontarea plății pentru incapacitate temporară de muncă, în valoare de 540.268 lei la un număr de 290 certificate medicale avizate și 290 certificate medicale înregistrate.
 • acordarea compensațiilor pentru atingerea integrității în sumă de 46000 Iei
 • acordarea despăgubirii de deces pentru un număr de 7 cazuri cu o valoare totală de 164.560 lei
 • acordarea plății lunare a pensiilor (de urmași și invaliditate), ca urmare a accidentelor de muncă, astfel:
 • pensie de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă, pentru 74 persoane, cu o valoare de 74.434 lei;
 • pensie de urmaș după un accident de muncă, pentru 39 cazuri, cu o valoare de 27.717 lei;
 • invaliditate ca urmare a bolilor profesionale pentru 5 persoane cu o valoare de 7167 lei;
 • urmaș pentru 2 cazuri, cu o valoare de 1799 lei.

        În ceea ce privește activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale, în anul 2022, s-au verificat 22 de angajatori, firme private și instituții publice, astfel au fost întocmite 176 de programe de prevenire, cuprinzând 3700 de măsuri de prevenire propuse și verificate.

Expertiza medicală a capacității de muncă

      Compartimentul EMRCM este structurat în trei cabinete de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în municipiul Râmnicu Vâlcea. Principalul obiectiv al EMRCM constă în expertizarea, revizuirea și recuperarea persoanelor cu invaliditate, conform Legii 263/2010 și în baza Criteriilor de diagnostic clinic, funcțional și al capacității de muncă adoptate în anul 2011.

      Cabinetele EMRCM răspund și de eliberarea avizelor de prelungire a concediilor medicale, de eliberarea certificatelor de constatare a capacității de muncă conform Legii 416, de încadrarea în grad a persoanelor cu rezidență intracomunitară și stagii de cotizare realizate în România care au avut ultimul domiciliu în județul Vâlcea conform regulamentului (CEE)1408/71, de realizarea de expertize conform Legii 346/2002 cu privire la accidentele în muncă și bolile profesionale, de eliberarea certificatelor medicale asupra capacității de muncă privind scutirea de gărzi pentru medici conform Reg. nr. 1 din 26.07.2004 și expertizarea capacității de muncă la solicitarea IML.

Din  7.759 de revizuiri, realizate în cursul anului 2022, situația se prezintă astfel:

 • 1125 de persoane sunt încadrate în gradul I de invaliditate după revizuire
 • 3536 de persoane sunt încadrate în gradul II de invaliditate după revizuire
 • 3098 de persoane sunt încadrate în gradul III de invaliditate după revizuire
 • 16 persoane depensionate (neîncadrate în grad după revizuire)

Un alt obiectiv al activitatii de expertiza a fast reprezentat de exigenta sporita la incadrarea in grad a cazurilor noi, fapt evidentiat in urmatorul tabel.

 2022
Total cazuri noi,1250
din care 
Gradul I201
Gradul II698
Gradul Ill351
Cazuri respinse la incadrare20