Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA: Concurs pentru posturile de inspector şcolar adjunct

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va organiza un concurs pentru ocuparea celor două posturi vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art.4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/ 7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 22 august-4 septembrie 2016, la sediul I.S.J. Vâlcea.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește , cumulativ, următoarele condiții:

• este membru al Corpului Național de Experți în managementul educațional;
• este absolvent al unei instituții de învățământ superior,cu diplomă de licență;
• este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
• are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
• a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
• are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
• nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
• este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art.234 alin.(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
• la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fisele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate atât la sediul MENCS, cât și la sediul ISJ Vâlcea.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0350/431571, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, între orele 10.00-15.00, compartimentul Management instituțional.