1

25 de firme vâlcene au creat un prejudiciu bugetului de 13 milioane USD

” Anul trecut,

Pentru identificarea faptelor de evaziune fiscală, inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Vâlcea au încheiat în cursul anului trecut circa 2.800 de acte de control, ca urmare a verifică rii: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidențierea în cuantumurile și la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale Față de bugetul general consolidat; realității și legalității sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugatăcu opțiune de rambursare. Veniturile stabilite suplimentar de Finanțele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, s-au ridicat la peste 700 miliarde lei vechi, în structura: 472 miliarde lei vechi – diferențe de impozite, taxe, contribuții și fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidența contabilă; 221 miliarde lei vechi – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; și 13 miliarde lei vechi – amenzi contravenționale și confiscă ri. Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumătotalăde 321 miliarde lei vechi (circa 13 milioane USD), DGFP Vâlcea a înaintat 25 de cazuri instituțiilor abilitate pentru continuarea și definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate și a gradului de participare a acestora la infracțiunile constatate. În anul 2007, Direcția Generalăa Finanțelor Publice a Județului Vâlcea, prin structurile sale cu atribuții de control din subordine, a urmărit îndeplinirea în bune condiții și la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor – Agenția Naționalăde Administrare Fiscală, principalele ținte vizând: creșterea gradului de conformare voluntarăa operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat și reducerea arieratelor; reducerea și sancționarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale și contabile.

Andrei Bacalu
Amânare a licitației pentru vânzarea fabricii „Conservil”

Directorul general al OLTCHIM Rm. Vâlcea, dr. ing. Constantin Roibu, a semnat zilele trecute decizia de amânare a licitației pentruvânzarea fabricii „Conservil” de la Râureni. Astfel, Față de prevederile din anunțul inițial se fac următoarele modifică ri: data limităde depunere a documentelor de participare este ziua de 6 februarie 2008; deschiderea documentelor va avea loc în ziua de 7 februarie, orele 12,00; iar licitația prorpiu zisăva avea loc tot în data de 7 februarie, începând cu orele 14,30. Miercuri, 30 ianuarie, trebuia săse desfășoare licitația cu strigare pentru vânzarea fabricii de conserve Râureni – „Conservil”, la un preț de pornire de 181 miliarde lei vechi. Comisia de licitație a stabilit ca în situația în care la licitație se prezintăun singur ofertant acceptat care oferăprețul de ofertăal activelor, acesta este declarat adjudecatar. În cazul în care nu se înregistreazăo ofertăde cumpărare mai mare sau egalăcu prețul de pornire al licitației, se vor organiza încă două licitații, în interval de maximum șase luni de la data primei licitații. Dacă nici După aceste proceduri nu se înregistreazăo ofertăde cumpărare mai mare sau egalăcu prețul de pornire al licitației, se declarăînchisăprocedura de licitație și se întocmește proces verbal de ședință, în care se consemneazăcă licitația va fi reluatănumai în condițiile în care comisia de licitație va primi un nou mandat din partea adunării generale a acționarilor de la OLTCHIM. S-a mai stabilit ca sumele obținute prin vânzarea activelor vor fi utilizate pentru stingerea debitelor societății Față de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Prin vara anului 2007, prima unitate agro-alimentarădin componența OLTCHIM care urma săfie scoasăla vânzare era Fabrica de Conserve Râureni. Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea activului era stabilit la 244 miliarde lei vechi, iar garanția de participare la licitație era de 12 miliarde lei vechi. însă , conform precizărilor făcute de membrii comisiei de licitație nici un investitor nu a depus vreo ofertăde cumpărare până la data limită. În aceste condiții, licitația nu s-a mai organizat, cu toate că se cumpăraserăcaiete de sarcini din partea unor investitori. Între octombrie 2005 și ianuarie 2006, conducerea OLTCHIM a organizat cinci licitații pentru vânzarea Conservil, însă fără nici un succes. Ca urmare a faptului că în dosarul de prezentare era menționat expres faptul că plata se face integral în termen de cinci zile lucrătoare, oferta a fost respinsăde că tre comisia de licitație, ca fiind neconformă cu cerințele dosarului de prezentare. Deoarece nu s-a mai primit nici o altăofertă, în 2006 comisia de licitație a hotărât săoprească procedura și sănu se mai publice anunțuri de licitație.

Raul Pop
„Omul invizibil” care a falimentat Oltplast a fugit de sub nasul autorităților

” A șasea încercare a Tribunalului Vâlcea de a-l localiza pe Akkaya Mehmet Serdar

” în data de 16 ianuarie 2008, la Tribunalul Vâlcea s-a desfășurat un nou termen în procesul în care Akkaya Mehmet Serdar figura ca pârât în procesul de faliment a întreprinderii OLTPLAST ” pentru a șasea oară, instanța de la Vâlcea încearcă să-l aducă la proces pe Akkaya Mehmet Serdar (sau măcar un reprezentant sau avocat), însă de fiecare datăs-a lovit de o mare „problemă”: unde locuiește turcul care a falimentat OLTPLAST Drăgășani pentru a i se trimite citația?

De câteva luni, turcul Akkaya Mehmet Serdar a dispărut complet din peisajul românesc, fiind „consiliat” probabil de teroristul Omar Hayssam atunci vine vorba de fugit peste hotare fără ca autoritățile române săștie. Am mai scris că acest Akkaya Mehmet Serdar a fost patronul și acționarul majoritar al întreprinderii OLTPLAST Drăgășani și pe care După vreo trei ani de „management” a tăiat-o și a vândut-o la fier vechi. În tot acest timp, la Tribunalul Vâlcea se judecă Dosarul de faliment nr. 2321/90/2007 și care privește angajarea membrilor organelor de conducere ale societății OLTPLAST Drăgășani. De aproape un an de când a demarat acest proces, judecă torii, polițiștii și lichidatorul fabricii se chinuie săidentifice adresa unde s-ar ascunde Akkaya Mehmet Serdar, pentru a-l cita la procesul de la Tribunalul Vâlcea. În urmăcu aproape un an, turcii care au „devastat” fabrica OLTPLAST de la Drăgășani erau fugăriți de executorii judecă torești și de reprezentanții Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru neplata datoriilor sau nerespectarea clauzelor din contractul de privatizare a întreprinderii. până la urmă, fabrica a revenit în proprietatea statului, iar acum se încearcă pe calea justiției recuperarea unor datorii realizate de patronii turci. Numai că turcii au dispărut, de parcă i-a mâncat pământul . De nenumărate ori, judecă torii de la Tribunalul Vâlcea au încercat sădea de urma turcului Akkaya Mehmet Serdar, principalul „vinovat” de dezastrul de la OLTPLAST. În data 21 noiembrie 2007, Tribunalul Vâlcea a decis din nou amânarea judecă rii cauzei în dosarul de faliment pentru lipsăde procedură, acordând un nou termen de judecatăla data de 12 decembrie 2007. Lichidatorul judiciar al fabricii spune că turcul s-a ascuns la una din adrese, respectiv la sediul firmei LTB INVESTMENT GROUP București, str. Victoriei nr. 224, Bl. D5, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6, sector 1, sau la reședința declaratăîn Județul Ilfov, sat Voluntari nr. 45.

Unde locuiește turcul?

În data de 16 ianuarie 2008, la Tribunalul Vâlcea s-a desfășurat un nou termen în procesul în care Akkaya Mehmet Serdar figureazăca pârât în procesul de faliment a întreprinderii OLTPLAST. Procesul a fost intentat la solicitarea lichidatorului judiciar al fabricii, Vasile Ștefănescu. Pentru a șasea oară, instanța de la Vâlcea încearcă să-l aducă la proces pe Akkaya Mehmet Serdar (sau măcar un reprezentant sau avocat), însă de fiecare datăse lovește de o mare „problemă”: unde locuiește turcul care a falimentat OLTPLAST Drăgășani pentru a i se trimite citația? O mare dilemăpentru judecă tori, întrucât în lipsa fostului patron de la întreprinderea vâlceană , dosarul de faliment nu poate merge mai departe. Din această cauză, în data de 16 ianuarie 2008, Tribunalul Vâlcea a decis din nou amânarea procesului până în data 6 februarie 2008. Iatăce conține printre altele motivația judecă torilor de la Tribunalul Vâlcea la hotărârea din data de 16 ianuarie 2008: „Pune în vedere reclamantei (lichidatorul judiciar Vasile Ștefănescu – n.r.) prin reprezentant săîndeplinească procedura de citare cu Akkaya Mehmet Serdar, prin publicitate într-un ziar de largăcirculație pentru termenul ce se va acorda”. În luna septembrie a anului trecut, la Tribunalul Vâlcea s-a desfășurat al doilea termen în procesul intentat de lichidatorul OLTPLAST Drăgășani, Vasile Ștefănescu, tuturor membrilor fostei conduceri a întreprinderii din „epoca” turcilor de la LTB Textil Group. În acest proces, au fost chemați la barăurmătorii: Constantin Ene, Georgeta Iovu, Constantin Ciorgan, Vergiliu Bădârcu, Ioan Coca, Dumitru Cernoiu, Ion Pănoiu, Nicolae Văduva, Ioan Neacșu, Serdar Mehmet Akkaya, Mihaela Dumitrescu, Ion Găduiță. Cu toate că a fost citat de mai multe ori, turcul Serdar Mehmet refuzăsăse prezinte la proces și nici nu trimite un avocat sau un reprezentant care săîl apere. În prezent, OLTPLAST se aflăîn lichidare, iar patrimoniul este împărțit între creditorii societății. Societatea din Drăgășani are un capital social înregistrat de 27,6 milioane ROL, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului deținând peste 99,8% din capitalul social, iar restul aparține persoanelor juridice. Trebuie precizat că structura acționariatului este cea rezultatăurmare desființării contractului de vânzare – cumpărare nr. 21/28 iunie 2003, prin notificarea AVAS nr. VP4/1063/13 februarie 2006, aceasta fiind înregistratăla Regisco în 24 martie 2006. Anterior, începând din 2003, acțiunile deținute în prezent de AVAS aparținuserăfirmei LTB Investment Group București. Prin sentința Tribunalului Vâlcea nr. 493/C/21 septembrie 2005, s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului societății OLTPLAST, întreprinderea fiind în incapacitate de plată.

Trei ani de procese

În luna mai 2006, tribunalul a respins planul de reorganizare propus de conducere și a dispus ridicarea dreptului de administrare a debitoarei. Prin sentința comercialănr. 5925/C/18 octombrie 2006, Tribunalul Vâlcea a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei OLTPLAST Drăgășani, fiind desemnat ca lichidator, administratorul judiciar al procedurii de reorganizare și faliment, Vasile Ștefănescu. După intrarea societății în faliment, la sfârșitul anului 2006, a fost disponibilizat personalul excedentar, fiind reținut în societate pentru gestionarea, paza și asigurarea integrității patrimoniului 14 salariați. De aceea, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2006 nu au fost certificate de comisia de cenzori a societății, întrucât funcționarea ei s-a întrerupt practic la sfârșitul anului 2005, iar o eventualăreactivare a componenței acesteia După desființarea contractului de privatizare nu mai este oportunăținând seama de intrarea societății în lichidare judiciară. Dosarul de faliment al întreprinderii din Drăgășani a fost înregistrat încă din cursul anului 2005, când mai mulți creditori ai fabricii au solicitat declanșarea procedurilor de faliment pentru a-și recupera creanțele. Constantin Neață, administratorul provizoriu numit de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în cursul lunii martie 2006, spunea că statul român a redevenit acționar majoritar (99,8%) la OLTPLAST deoarece turcii LTB Textil Group SRL nu și-a onorat nici fel de obligații prevăzute în contractul de privatizare. Astfel, AVAS a reziliat în 2006, După aproape trei ani, contractul de privatizare a OLTPLAST Drăgășani încheiat cu LTB Textil Group SRL.

Radu Dumitrescu
Verzii anonimi

” Aurel Fârtat este veșnicul candidat, care nu a obținut mai mult decât voturile familiei sale sau ale vecinilor de pe scară

O datăla 4 ani, exact la începutul campaniilor electorale, apare pe scena politică și în spațiul public și Partidul Verzilor din România. Nici Vâlcea nu a scă pat de ecologiști, ei scoțând capul din cutie odatăcu campania pentru europarlamentare. Trebuie sărecunoaștem că nașterea acestui partid la Vâlcea e doar o glumăpolitică . Filiala vâlceană s-a vrut vie și puternică , dar, ea și-a dat obștescul sfârșit, la nașterea-i prematură. Așa se întâmplăcând un individ gen Aurel Fârtat, plictisit de udat florile de pe balcon și de făcut reclamații la vecinii gălăgioși de pe scară, își pune în cap să-și facă partid. Acest lider incontestabil al ecologiștilor vâlceni a reușit săstrângăla alegerile pentru Parlamentul European doar o mânăde voturi, partidul său obținând la alegeri procentul zdrobitor de 0,38%. Acum, din câte am înțeles, Aurel Fârtat vrea să-și încerce norocul și alegerile locale și generale, pentru că l-am tot văzut pe posturile locale de televiziune cum își dădea cu părerea despre investițiile din Râmnic, despre starea vremii sau despre treburile județului.

Pentru a ne convinge cât de vizibili sunt „verzii” în Vâlcea, i-am contactat pe câțiva politicieni locali și i-am întrebat dacă știu despre existența acestui partid.

Dumitru Persu: „Ceva, ceva am auzit despre ei, dar sincer săfiu nu știu ce lider au în județ sau ce structuri. Doar în ultimele zile am citit și eu câte ceva despre acest partid în presa locală. Știu că existăPartidul Verzilor la nivel național și probabil că au o strategie politică vizavi de ecologiști. Mai multe nu știu însă . Dar, eu cred că , în acest moment, în Vâlcea, eșicherul politic este mult prea aglomerat”

Cristi Buican: „Da, am auzit. Președintele este Aurel Fârtat, dar mai mult despre acest partid nu știu. M-am întâlnit o datăpe stradăcu domnul Fârtat și m-a rugat să-l ajut să-și găsească un sediu”

Dumitru Bușe: „Da, am auzit. Președinte este un domn care lucreazăpe la CET, un domn solid, înalt. Parcă îl cheamăFârtat Aveți numărul dânsului de telefon? Îmi trebuie și mie numărul lui”

Romeo Rădulescu: „Știu despre ce partid e vorba. Președintele la Vâlcea este unul Fârtat. Oricum, partidul este la fel de zero ca și președintele”

Cine sunt verzii din Parlamentul European?

În România, ecologia a fost o oportunitate politică , nicidecum o mișcare pornitădin rațiuni civice. Într-una din cele mai murdare țări ale Europei, mișcarea ecologistăa rămas strict o afacere politico-Financiară , fără o componentămilitantăși cetățenească , de unde și eșecul tuturor formațiunilor „verzi” înființate cu zecile După 1989. Astăzi, pe scena internă, cel mai vizibil partid ecologist este Partidul Verzilor, o formațiune de sub 1%, fără personalitate și fără personalități, dar cu un mare potențial: blazonul „verzilor” europeni, pe care politicieni sau oameni de afaceri români vor încerca, până la alegerile locale sau generale săși-l prindăla rever.

Ecologismul este la modăîn Europa și în lume, milioane de dolari fiind pompați în proiecte privind, în esență, protecția mediului. Din punct de vedere politic, ecologiștii sunt o forțăîn creștere în Europa și o voce distinctăîn Parlamentul European, acolo unde constituie al cincilea grup ca mărime. Grupul Verzilor/Alianța LiberăEuropeană numără42 de deputați, cei mai mulți (13) fiind germani. România nu are niciun reprezentant în acest grup care este format, în majoritate, din parlamentari din „vechea Europă”, germani, englezi, francezi sau olandezi. Afilierea românilor la „verzi” devine, prin urmare, din nou o chestiune de oportunitate, prin prisma unei ideologii în expansiune, care antreneazăvizibilitate, forțăpolitică și, nu în ultimul rând, bani.

Magda Tolea
„Emilian Frâncu nu știe decât săse laude cu munca altora”

” Deputatul Aurel Vlădoiu s-a săturat de minciunile penelistului – șef:

” „Amendamentul la Legea Bugetului pentru drumul de la Ghioroiu a fost făcut de 3 deputați PSD. Este vorba despre Rovana Plumb, Aurel Buhandru, președintele comisiei de buget Finanțe din Camera Deputaților, care este și fiu al comunei Ghioroiu, și eu. Sănu se mai laude Frâncu că aduce bani în județ cu geanta lui de perceptor. El are mânădoar de luat”, a precizat deputatul PSD, Aurel Vlădoiu

Deputatul liberal Emilian Frâncu nu pierde nicio ocazie săse dea în petic și săse laude cu munca altora. La fiecare întâlnire cu presa, deputatul își rezervăcel puțin un sfert de orăpentru a ne prezenta „mărețele” sale realizări, pe unde a mai adus bani în județ, ce uși a mai deschis pe la ministere și în fața că rui ministru s-a mai ploconit ca săfacă rost de bani pentru județ. De cele mai multe ori, Frâncu deformeazărealitatea, cu bunăștiință, doar pentru a mai câștiga câte ceva la capitolul imagine. Pentru a exemplifica, nu mai departe de săptămâna trecută, Emilian Frâncu s-a umflat în pene că el a adus bani pentru drumurile din comuna Ghioroiu și pentru încă două biserici din localitate. Frâncu a evocat cu nostalgie comuna Ghioroiu, spunând că îi trezește amintiri plăcute pentru că acolo, în urmăcu 10 ani, a donat primul calculator. Liderul liberal a omis sămai spunăcă , odatătrecute alegerile, când a văzut că nu a obținut voturile scontate, s-a dus și și-a luat calculatorul înapoi.

Așadar, Frâncu a participat săptămâna trecutăla o ședințăde Consiliu Local la Ghioroiu și nu a pierdut prilejul de a-și împroșca cu noroi adversarii politici, în special pesediștii Ion Cîlea și Aurel Vlădoiu. La ședința cu pricina, Frâncu s-a lăudat în gura mare că el a adus 30 miliarde lei vechi pentru cei 7 km. de asfalt pentru drumul județean care leagăcomuna de județul Dolj. Frâncu a continuat sămintăcu nerușinare susținând că tot el a fost cel care a sprijinit administrația localăde la Ghioroiu în obținerea de fonduri pentru două biserici: una din Poenari și alta din satul Mierea. Ambele lăcașuri de cult au primit câte 1,5 miliarde de lei vechi.

Iritat de ipocrizie colegului său din Parlament, deputatul Vlădoiu dăcă rțile pe Față , acuzându-l pe Frâncu de incorectitudine Față de alegătorii vâlceni: „Domne’, m-am săturat de minciunile lui Frâncu. Omul acesta nu mai are nicio limită. El n-a avut niciun amestec cu banii pentru comuna Ghioroiu. Nu știe decât săse laude cu munca altora. Văspun eu care este adevărul și, dacă vreți, puteți verifica. Amendamentul la Legea Bugetului pentru drumul de la Ghioroiu a fost făcut de 3 deputați PSD. Este vorba despre Rovana Plumb, Aurel Buhandru, președintele comisiei de buget Finanțe din Camera Deputaților, care este și fiu al comunei Ghioroiu, și eu. Așa au ajuns cele 30 de miliarde de lei vechi la Ghioroiu. Sănu se mai laude Frâncu că aduce bani în județ cu geanta lui de perceptor. El are mânădoar de luat. De asemenea, în ceea ce privește cele două biserici din Ghioroiu, banii au ajuns tot datorităa trei parlamentari PSD: Mihail Popescu, Aurel Buhandru și eu”, a precizat deputatul PSD, Aurel Vlădoiu.

Organizația PNL de la Ghioroiu a trecut la PSD

Enervați de atitudinea liberalului Frâncu, care a făcut un circ de zile mari la întâlnirea de la Ghioroiu, toți cei 50 de membri ai organizației liberale din comunăau hotărât sătreacă la PSD, în frunte cu președintele Dumitru Aurel. Deja, Dumitru Aurel a semnat adeziunea la PSD, recomandarea de intrare în partid dându-i-o secretarul executiv al PSD, Dumitru Persu. Uite cum, datorităaroganței și atitudinii sale dictatoriale, a reușit Frâncu să rămână fără organizație la Ghioroiu, comuna lui de suflet, unde a donat primul calculator.

Magda Tolea
Peste 96% din fondurile alocate pentru școli au fost cheltuite

” 224 de unități școlare au beneficiat de peste 430 de miliarde lei vechi de la Guvern pentru investiții, consolidări, reparații capitale, reabilitări și achiziționare de mobilier ” din păcate, nu au fost folosiți toți, 1.666 mii lei rămânând necheltuiți

Situația cheltuirii banilor alocați în 2007 pentru modernizarea și reabilitarea unităților de învățământ din Vâlcea a fost larg dezbătutăpână acum atât de autoritățile județului, cât și de presa locală. Directorii școlari și primarii multor localități au fost aspru criticați în nenumărate rânduri, pentru că din rea voințăsau din neputință, ei nu s-au sinchisit săfolosească sumele de bani venite de la Minister pentru asigurarea unor condiții mai bune în școli. până la urmă, După numeroase ședințe și articole critice în presa localăla adresa lor, ei au reușit săcheltuiască sumele alocate de Guvern în proporție de peste 96%. Marți, 29 ianuarie 20008, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Vâlcea, Gheorghe Ciucă , a prezentat atât realizările, cât și nereușitele.

224 de unități școlare au primit bani pentru investiții

Încă din luna martie a anului trecut, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a alocat, prin șase Hotărâri de Guvern (H.G. 300, H.G. 454, H.G. 617, H.G. 919, H.G. 575 și H.G. 1.285), peste 430 de miliarde lei vechi pentru investiții și reabilitări în școlilor din județul Vâlcea. 224 de unități de învățământ au beneficiat de fonduri pentru investiții, consolidări, reparații capitale, reabilitări și achiziționare de mobilier. Așadar, pentru 26 de grădinițe din județul nostru Ministerul a alocat nu mai puțin de 3.370 mii lei. Din aceștia, 181 mii lei nu au fost cheltuiți. În ceea ce privește școlile primare și gimnaziale, pentru 165 din acestea au venit 26.577 mii lei, 631 mii lei rămânând încă în conturile ministrului. Cele 15 licee vâlcene au primit, prin cele șase Hotărâri de Guvern, 5.606 mii lei. până la sfârșitul anului 2007, directorii au reușit săcheltuiască 5.322 mii lei, 284 mii lei rămânând necheltuiți.

Pentru cele două campusuri școlare, de la că limănești și Berbești, Ministerul Educației a alocat suma de 3.570 mii lei, banii fiind investiți în totalitate. De asemenea, și pentru cele două Școli de Artăși Meserii de la Grupul Școlar „Pleșoianu” din Râmnic, respectiv Grupul Școlar Industrial Energetic – Rm. Vâlcea au fost dați 4.128 mii lei. Numai că , aici au rămas necheltuiți 570 mii lei.


Râmnicul, pe locul I în topul localităților ce nu au cheltuit banii

Așadar, După cum spuneam în rândurile de mai sus, 224 de unități școlare au beneficiat de peste 430 de miliarde lei vechi de la Guvern. Din păcate, nu au fost folosiți toți, 1.666 mii lei rămânând necheltuiți. Conducerea Inspectoratului Școlar Vâlcea a întocmit de curând și un top al localităților ce nu au investit toate sumele venite pentru reabilitarea și modernizarea școlilor. Astfel, pe primul loc în acest clasament se situeazămunicipiul Rm. Vâlce a. Locul al doilea este ocupat de localitatea Galicea, locul trei revenindu-i stațiunii Băile Govora. Printre localitățile ce se mai aflăîn acest top putem enumera Sinești, Ghioroiu, Lădești, Olanu, Muereasca, Valea Mare și Budești.

Claudia Stanciu
Ludovic Orban vine în Vâlcea

” La invitația lui Dumitru Bușe / La sfârșitul lunii februarie

” „vreau sădiscutăm cu domnul Orban despre realizarea unor centuri ocolitoare gen: Horezu – municipiul Rm. Vâlcea, Vidra – Petroșani, Boișoara – Curtea de Argeș, Caracal – Olănești, precum și despre drumurile din Gătejești, Brezoi sau DN 7. Trebuie săfacem proiecte pentru a susține aceste idei” – a spus Bușe

Duminică , 27 ianuarie a.c., președintele Consiliului Județean (CJ) Vâlcea, Dumitru Bușe, la congresul Partidului Conservator, a profitat de prezența ministrului Transporturilor, Ludovic Orban, la eveniment pentru a-l invita în județul Vâlcea. Principala cauzăpentru care i-a lansat invitația, spune Bușe, este problema drumurilor naționale. El intenționeazăsă-i facă o serie de propuneri pentru decongestionarea traficului în județul Vâlcea. Pentru aceasta, Dumitru Bușe, a dat dispoziție ca un colectiv de la Consiliul Județean, coordonat de vicepreședintele Ioan Cîlea, săînceapăsăfacă proiecte și săse gândească la propuneri pentru realizarea unor drumuri suplimentare. „Vreau sădiscutăm cu domnul Orban despre realizarea unor centuri ocolitoare gen: Horezu – municipiul Rm. Vâlcea, Vidra – Petroșani, Boișoara – Curtea de Argeș, Caracal – Olănești, precum și despre drumurile din Gătejești, Brezoi sau DN 7. Trebuie săfacem proiecte pentru a susține aceste idei. Mi-a spus săne pregătim foarte bine, pentru că va veni sădiscute cu noi tot ce ține de drumurile naționale și cooperarea cu drumurile naționale în județul Vâlcea. O săfie o întâlnire la care trebuie sădovedim că ne preocupăproblema drumurilor, că o cunoaștem și avem și propuneri. Săvăgândiți la propuneri de drumuri suplimentare pentru a decongestiona traficul din Vâlcea. Acum e Apocalipsa la noi ! Trebuie să-i cerem sprijin domne’. Îi arătăm ce alunecă ri de teren avem și unde avem probleme deosebite” – le-a spus Dumitru Bușe angajaților Consiliului Județean, în cadrul ședinței operative.

Claudia Stanciu
Discuții aprinse pe tema furturilor de lemne

” La ședința Colegiului Prefectural

Marți, 29 ianuarie a.c., prefectul Radu Renga a convocat o ședința ordinară, care a avut pe ordine de zi, printre altele, „Raportul privind rezultatele controlului efectuat în intervalul aprilie 2007 – ianuarie 2008”, raport ce se referăla prevenirea și combaterea tăierilor abuzive de arbori și a faptelor ilegale asociate din circulația, depozitarea, prelucrarea primarăși comercializarea materialului lemnos. De asemenea, tema se bazeazăpe „Planul comun de acțiune” aprobat de Ministerul Internelor și Reformei Administrative și ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale-material prezentat de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare (ITRSV) Vâlcea.

Doar 8 infracțiuni în 10 luni

Mai bine de o jumătate de oră, membrii Colegiului Prefectural au dezbătut toate rapoartele de pe ordinea de zi, punând accent pe combaterea și prevenirea tăierilor ilegale de arbori. Inginerul Gheorghe Dinucă , directorul adjunct al ITRSV, a prezentat raportul privind rezultatele activității de control pe linia respectării legii, din aprilie și până la sfârșitul anului trecut. El a explicat că în domeniul silvicultură, au fost verificate și aprobate solicitările de scoatere definitivăsau temporarădin fondul forestier național, a terenurilor cu suprafețe de până la 1,0 ha și de defrișare a vegetației forestiere din afara acestuia. ITRSV a efectuat 276 controale de fond, indiferent de natura proprietății atât la structura administrațiilor silvice, cât și la persoanele fizice proprietare de păduri. În urma acestor inspecții s-a constatat tăierea ilegalăa 446 mc de arbori, aidcă , un prejudiciu total de 72,246 lei. „Au fost stabilite opt infracțiuni și s-au aplicat 33 de sancțiuni disciplinare personalului silvic. Toate aceste măsuri au dus la reducerea tăierilor ilegale de arbori de pe raza de activitate, în special din zona Obârșia Lotrului Voineasa”, a declarat inginerul Gheorghe Dinucă .

„Poliția și Jandarmeria nu ne ajută”

Totodată, s-au efectuat controale care au vizat și transportul de material lemnos, în urma că rora s-au încheiat 105 contravenții, acestea ajungând la o sumătotalăde 46 mii lei. Referitor la proiectul de combatere, acțiune la care au participat instituții precum ITRSV Vâlcea, Romsilva, Jandarmeria, Poliția, Inspectoratul Teritorial de Muncă , Garda de Mediu și Vama, directorul adjunct Gheorghe Dinucă s-a arătat foarte indignat din cauza rezultatelor nefavorabile. „Cei 18 salariați ai ITRSV sunt insuficienți și nu pot face Față tuturor problemelor care apar. Din această cauză, de fiecare datăcând ne confruntă m cu tăierea ilegalăde arbori, solicităm ajutorul polițiștilor și jandarmilor, dar aceștia, de cele mai multe ori, întârzie săapară”, a precizat Dinucă .

Florian Marin contraatacă

Vizibil deranjat de afirmațiile directorului adjunct al ITRSV, referitoare la incompetența polițiștilor, comisarul-șef al IPJ Vâlcea, Florian Marin a replicat: „Consider că atunci când ați prezentat materialul tehnic ar fi trebuit sădați dovadăde o minimăcurtoazie. Rezultatele despre care vorbiți nu ar fi apărut fără aportul celorlalte instituții. Ar trebui săgăsim vinovatul în altăparte. Mult mai corect ar fi fost săspecificați că sunt unele persoane care nu-și dau tot interesul, existând o lipsăde cooperare și din partea ITRSV-ului”, a replicat Florian Marin. Într-un final, toți membrii Colegiului Prefectural au adoptat proiectul de hotărâre privitor la continuarea măsurilor de combatere a tăierilor ilegale de arbori.

Furturi de lemne la Govora și Horezu

Și dacă tot s-a discutat în cadrul acestei ședințe a Colegiului Prefectural despre tăierea ilegalăde lemne, chiar zilele trecute, Poliția Băile Govora a organizat și desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și descoperirii încă lcă rii normelor legale la regimul silvic. Cu această ocazie, a fost prins Gheorghe Ciurican, de 75 ani, din Băile Govora, care, în complicitate cu alte persoane, a tăiat și comercializat fără forme legale 22 arbori esențăfag, totalizând un volum de material lemnos de peste 25 m.c. Bărbatul s-a ales cu dosar penal, urmând săfie cercetat în continuare pentru stabilirea întregii activități infracționale.

În noaptea de 26/27 ianuarie, ora 00.30, o patrulăde siguranțăpublică din cadrul Poliției Orașului Horezu, a oprit pentru control două autocamioane marca Roman, conduse de Ion Oprea și Ion Dură, ambii din comuna Vaideeni. Aceștia transportau 32 de metri steri material lemnos, fără a avea întocmite corespunzător documentele de proveniențăși cele care însoțesc lemnul. Cei doi au fost sancționați, iar cantitatea de material lemnos a fost confiscatăși predatăOcolului Silvic Romani.

Mirabela Fânățan
S-a oficiat cununia dintre PSD și PNL

” La Consiliul Județean

” cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean, Ion Cîlea (PSD) și Cristian Buican (PNL), au împărțit „cașcavalul” în ceea ce privește echilibrarea bugetelor locale ” comuna Budești, care are primar liberal, a primit suma de 5,2 miliarde lei vechi, comuna Cernișoara, condusăde un pesedist, a primit 5 miliarde lei vechi, Nicolae Bălcescu, unde primar este un liberal, a primit 5,2 miliarde lei vechi, comunei Fârtățești, care are primar PSD, i-au fost repartizate 6,19 miliarde lei vechi

Împărțirea banilor pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor și a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale a fost un bun prilej de încuscrealăpolitică pentru PSD și PNL. Dacă îți arunci o privire pe propunerile întocmite pentru a fi studiate și votate de consilierii județeni, joi, 31 ianuarie a.c. la ședința Consiliului Județean, tragi repede concluzia că localitățile privilegiate au fost cele care sunt conduse de primari PSD sau PNL. Dar pentru a nu fi acuzați de rea-credință, săexemplifică m.

Marea împărțeală

Președintele Dumitru Bușe (PC) și cei doi vicepreședinți, Cîlea (PSD) și Buican (PNL), vor avea de împărțit, în ceea ce privește echilibrarea bugetelor locale, suma totalăde 53.389 mii lei (533 miliarde lei vechi). Cei trei au tăiat cașcavalul cum le-a convenit, în funcție de interesele politice de moment. Așa cum am mai spus, cele mai băftoase localități au fost cele pesediste sau liberale. Astfel, comuna Budești, care are primar liberal, a primit suma de 5,2 miliarde lei vechi, comuna Cernișoara, condusăde un pesedist, a primit 5 miliarde lei vechi, Nicolae Bălcescu, unde primar este un liberal, a primit 5,2 miliarde lei vechi, comunei Fârtățești, care are primar PSD, i-au fost repartizate 6,19 miliarde lei vechi, iar exemplele de acest fel pot continua. Localitățile văduvite de banul public, prin voia lui Bușe, Cîlea și Buican au fost Boișoara (2,18 miliarde lei vechi), și Gușoeni, unde este primar peremist, (1,17 miliarde lei vechi). De asemenea, orașul Brezoi, condus de primărița PD, Elena Coroțchi, a primit suma de 4,2 miliarde lei, în timp ce comune liberale sau pesediste au primit peste 5 miliarde lei vechi. Iar problemele cu care se confruntă un oraș nu se comparăcu cele ale unei comune, nu-i așa domnilor de la județ? De remarcat este faptul că suma de 168 de miliarde lei vechi a rămas la dispoziția Consiliului Județean.

Respectând aceleași criterii, boșii de la Consiliu Județean au stabilit și sumele defalcate din TVA ce vor fi alocate localităților pentru drumuri. Aici este vorba despre suma totalăde 151 miliarde lei vechi, din care 100 de miliarde lei vechi au rămas la dispoziția Consiliului Județean. Păi, doar începe campania electorală, iar șefii de la CJ au nevoie de bani publici pentru a cumpăra voturi pentru partidele lor.

Și aici întâlnim comuna Budești, care va primi suma de 1,3 miliarde lei vechi, comuna Fârtățești, unde vor ajunge 1,89 miliarde lei vechi, localitatea Stoilești va primi 1,94 miliarde lei vechi, nefiind uitatănici comuna Tomșani, unde vor ajunge pentru repararea drumurilor suma de 1,61 miliarde lei vechi. Orașele – stațiune Govora și Olănești nu au primit nici măcar un leu, în timp ce municipiului Rm. Vâlcea i-a fost alocatăsuma de 560 milioane lei vechi, cam tot atât cât a primit și comuna Oteșani. Oare câte mașini trec prin Oteșani? Tot atâtea câte străbat Râmnicul? fără nici un ban au rămas și localitățile Cernișoara, Câineni, Costești, Crețeni, Diculești, Drăgoești, Malaia, Racovița, Tetoiu și orașul Ocnele Mari.

Pe final, o întrebare pentru mai marii județului: ce vinăau oamenii din Gușoeni, spre exemplu, că au un primar peremist? Nu au și ei aceleași nevoi ca cei din Budești, Fârtățești sau Tomșani? Oare lor nu le trebuie drumuri bune, ca săse poatăduce la serviciu sau să-și trimităcopii la școală? De 18 ani încoace asistăm la o discriminare pe criterii politice fără precedent. Primarii de comune sunt nevoiți săfacă slalom printre partidele politice aflate la putere pentru a putea face rost de bani ca să-și dezvolte localitatea. Aceste practici, deloc sănătoase, ar trebui săînceteze. Dar atâta timp cât în fruntea județului vor exista fripturiști politici, niște neica nimeni ajunși în poziții privilegiate de șefi, dornici doar de profit rapid (cât dureazăo legislaturăpentru că , de regulă, pe a doua nu mai o prind), societatea nu o săse însă nătoșească . Nu are cum.

Magda Tolea
Partidele fac pregătiri pentru campania locală

” A început marea frământare

” alegerile locale se apropie cu pași repezi, iar principalele formațiuni de pe scena politică vâlceană au început, frenetic, că utarea de candidați la primărie, „viabili”, așa cum le place lor să-i numească , care săcâștige majoritatea sufragiilor electoratului. Fiecare organizație municipală, orășenească sau comunalăva propune conducerii județene de partid o listăcu candidați la consilii și pentru funcția de primar. Conform declarațiilor câtorva președinți de partide, candidații vor fi desemnați în urma unor sondaje interne

Partidele se pregătesc, deja, pentru campania electoralăpentru alegerile locale. Privind din această perspectivă, anul 2008 se anunțăunul foarte important din punct de vedere politic. De altfel, aceiași opinie o împărtășesc și majoritatea liderilor importanți, care și-au și scos de la naftalinăcaiețelele ieftine cu promisiuni electorale deșarte.

Alegerile locale se apropie cu pași repezi, iar principalele formațiuni de pe scena politică vâlceană au început, frenetic, că utarea de candidați la primărie, „viabili”, așa cum le place lor să-i numească , care săcâștige majoritatea sufragiilor electoratului. Fiecare organizație municipală, orășenească sau comunalăva propune conducerii județene de partid o listăcu candidați la consilii și pentru funcția de primar. Conform declarațiilor câtorva președinți de partide, candidații vor fi desenmați în urma unor sondaje interne.

Singurul partid care și-a anunțat până la acest moment candidatul la fotoliul de primar al municipiului Rm. Vâlcea este PD-L, în persoana actualului edil-șef, Mircea Gutău, care, conform sondajelor de opinie de ultimăoră, este cap de listăîn opțiunea de vot a râmnicenilor. „Am lansat oferta, ca la această competiție, pentru că toți râvnesc postul de primar al municipiului, săcandideze șefii de partid. Sănu mai aparăDupă acea la TV și săspunăcă „dacă eram eu, nu știu ce făceam” și săse spargăoalele în capul celui care a candidat” – declara Mircea Gutău, de curând. Cât privește candidații PD-L la primăriile vâlcene, liderul partidului, Dorel Jurcan, a spus că aceștia vor fi desemnați în urma unor riguroase sondaje de opinie, în urma că rora vor fi stabiliți figurile politice cu cele mai multe șanse la funcția de edil-șef.

PNL, fără candidat

Pentru moment, liberalii ezităsăfacă oficial numele celui care va intra în lupta pentru primăria Râmnicului. Liderul PNL Vâlcea, Emilian Frâncu, a declarat că partidul pe care îl conduce va anunța candidatul După finalizarea sondajului de opinie intern, ce va fi efectuat de Institutul de Politici Publice (IPP). Văreamintim că în urmăcu aproape un an liberalii dădeau mai mult ca sigurăcandidatura președintelui organizației municipale a partidului, Ion Nicolae. El a fost desemnat în urma unui sondaj de opinie intern, care îl prezenta cu un procent de-a dreptul aiuristic, aproape 14%. Mai multe voci liberale au spus că sondajul este absolut nereal și că Nicolae este o figurăpolitică nepopulară, total nepotrivităpentru acest tip de candidatură. Acesta este, probabil, unul dintre principale motive pentru care s-a cerut repetarea sondajului de opinie – asupra că ruia plana, oricum, bănuiala că ar fi nereal – care săajute la desemnarea, în termeni reali, a candidatului la primăria Râmnicului. „Cred că sondajul de opinie va fi gata în 17 februarie. Atunci vom avea o imagine completăși vom putea decide care vor fi candidații la primării. Trebuie săvăspun că , deja, peste 10 primari vâlceni și-au anunțat intenția de a se înscrie în PNL” – se lăuda Emilian Frâncu. Pe de altăparte, liderul liberalilor vâlceni și-a anunțat, de pe acum, candidatura la fotoliul de președinte al Consiliul Județean. Trebuie menționat că în ultima perioadă , la bursa zvonurilor, au circulat informații conform că rora președintele CJ Vâlcea, conservatorul Dumitru Bușe, își pregătește trecerea la liberalism. Mai mult decât atât, susțin surse demne de încredere din PNL, este posibil ca acesta săse fie desemnat chiar candidatul partidului la primăria municipiului. Emilian Frâncu a dezmințit aceste zvonuri, însă , a recunoscut că a purtat câteva negocieri politice cu Dumitru Bușe. Cât despre o coaliție pre-electoralăel a spus: ,,E prematur săvorbim despre așa ceva acum. Poate După alegeri ”

Puțini dar dornici

Deși membrii PRM Rm. Vâlcea pot încă pea cu ușurințăîntr-un marsupiu de cangur, aceștia au speranțe și visuri îndrăznețe atunci când vine vorba de Primăria Râmnicului. Și, cu toate că a obținut un scor foarte mic la alegerile europarlamentare, nereușind sătreacă pragul electoral, partidul nu pare deloc dispus sărenunțe la luptă. Președintele peremiștilor vâlceni a anunțat că în perioada care urmeazăse va face un sondaj de opinie, iar printre candidați se numără: Nicoale Pătru (președintele PRM Vâlcea), Ion Nuică (șeful organizației municipale a partidului), Tatiana Marcu și Nicu Silvestru. Menționăm că sâmbătă, 26 ianuarie a.c, a avut loc ședința conducerii PRM Rm. Vâlcea în care au fost stabilite criteriile de selecție a candidaților partidului pentru primărie și Consiliul Local.

Politica interesului

Partidul Conservator nu și-a anunțat candidații pentru primărie, pentru că , deocamdată, președintele conservatorilor vâlceni, Dumitru Bușe, pare mai preocupat de rezolvarea intereselor personale decât de politică , în sine. Cu toate că devine, pe zi ce trece, un partid din ce în ce mai puțin interesant pentru electorat, Dumitru Bușe mai crede încă în basme, declarând, acum ceva vreme, că și-a propus săobținăun scor de peste 20% în alegeri. Deși nu se cunoaște candidatul la Primăria Râmnicului, Dumitru Bușe și-a anunțat, de pe acum, intenția de a candida la șefia Consiliului Județean.

Olivia Pîrvu – Cîrciu